top of page
  • David Storoy

Lær mer om mine dedikerte vedanta-lærere

Oppdatert: 27. mai(Den nye hjemmesiden fullstendigvisdom.no er nå ute i midten av mai 2024) Ordet "guru" er assosiert med kunnskap. Det betyr "den som er giveren av kunnskapens lys" og "den som fjerner mørket av uvitenhet". For de som studerer skriftene, er det å påkalle hele Guru Parampara viktig, da dette er ansvarlig for både forfatterskap, bevaring og utbredelse av skriftene.

Diktet "Guru Parampara" handler om den ubrutte tradisjonen gjennom flere årtusener hvor lærere og elever har undervist muntlig i Vedanta - Sampradaya tradisjonen.

Adi Shankaracharya var en av de første som begynte å skrive ned oversettelser og kommentarer til ulike tekster som Upanishad og Bhagavad Gita. I moderne tid er Chinmayananda og Dayananda kjente eksempler på dette. Deres undervisning fortsetter gjennom ulike skoler over hele verden, som for eksempel Chinmaya Mission og Arsha Vidya Gurukulam. Lydfil - Buzzsprout sadāsiva samārambhām sankarāchārya madhyamām asmad āchārya paryantām vande guru paramparām

Sadashiva samararambham

Fra den første guru, ren eksistens/ bevissthet

Shankaracharya madhyamaam

til Shankaracharya i midten

Asmad Acharya paryantaam

Og tilslutt min lærer

Vande guru paramparam

Jeg står foran guru-disippel tradisjonen


Isvaro guratmeti

Isvara/ Det Totale Sinnet/ Skaperen, min guru,

Murthi bedha vibaghine

er bakenfor form og dualitet

Vyomavad vyapta dehaya

bakenfor rom og kroppen

Dakshinamurthtiyaa namaha

Jeg bøyer til Isvara/ Det Totale Sinnet i form av Dakshinamurthi, som bringer selvkunnskapen


Sarva Vedanta siddhanta

importen av alle Vedanta tekster

Gocharam tamagocharam

er bakenfor det kjente og ukjente

Govindam paramanandam

det er grenseløs lykksalighet og ufødt lys

Satguru pranatoshmahaam

Jeg tilber virkeligheten som min Guru


En av elevene til Swami Paramarthananda beskriver Sampradaya på en vakker måte:

Vedanta Sampradaya er dannet av ordene "sam" og "pra", som betyr fullstendig og grundig. Vedanta Sampradaya refererer til undervisningstradisjonen der kunnskapen om Advaita Vedanta overføres fullstendig og korrekt.

Undervisningstradisjonen spiller en avgjørende rolle i overføringen av denne kunnskapen. Språket vårt er begrenset til å beskrive verdens objekter og kan ikke formidle subjektet. Våre daglige erfaringer av å være begrensede individer i en enorm verden motbeviser kunnskapen om vår helhet. Forskjellige filosofiske systemer stiller også spørsmål ved gyldigheten av denne kunnskapen. Det er derfor sampradaya er viktig; den tar seg av disse utfordringene og formidler kunnskapen fullstendig og korrekt, på en måte som er fullt ut forståelig. På denne måten opprettholdes kunnskapen uten tap eller avvik, uavhengig av tidens gang.

TRADISJONELL ADVAITA VEDANTA - SAMPRADAYA - ADI SHANKARACHARYA


«Ingenting renser mer enn selvkunnskap.» -Bhagavad Gita

ADI SHANKARACHARYA (788-820) Lydfil - Buzzsprout

Adi Shankaracharya var en av de første og mest kjente tilhengerne av Sampradayatradisjonen som begynte å nedtegne sine kommentarer til ulike Vedanta-tekster. Blant de mest kjente verkene hans er Tattva Bodhah, Vivekachoodamani og Atma Bodh.

Han var den første Shankara som ga en enestående tolkning av hinduskriftene, spesielt Upanishadene og Vedanta. Shankara hadde en dyp innflytelse på utviklingen av hinduismen i en tid preget av kaos, overtro og fordommer. Han var en talsmann for Vedaenes storhet og var den mest berømte læreren innen Advaita, som gjenopprettet Vedisk Dharma og Advaita Vedanta til sin opprinnelige renhet og ære.

I tillegg til å kommentere tekstene, renset Shankara den vediske religiøse praksisen for rituelle overdrivelser og introduserte sentrale læresetninger i Vedanta, spesielt Advaita eller ikke-dualisme. Shankara gjenopprettet ulike former for religiøs praksis i akseptable normer, slik det uttrykkes i Vedaene.

Shankaracharya sammenligner skriftene (shastram) med en mor. I begynnelsen gir en mor barnet befalinger fordi barnet ikke er moden nok til å forstå betydningen av dem. Moren må til og med true barnet. Når en person når et høyere nivå, brukes ikke lenger befalingsspråket og truslene; de erstattes gradvis med undervisning, overbevisning, opplysning og opphøyelse. Siden skriftslitteraturen vår utfører denne funksjonen, blir den kalt for Shastram. Hvor kommer Vedaskriftene ifra?

Skriftene (sastra på sanskrit) er ikke et menneskelig eller individuelt verk. De handler om en livsfilosofi som er ment å oppnå universell harmoni, fordi skriftene ikke er et produkt av det menneskelige intellektet. Vitenskap, derimot, blir kalt for pauruseyam sastram, som betyr at det kommer fra menneskelig intellekt. Skriftene blir kalt apauruseyam på sanskrit, og de er ikke oppfunnet av menneskelig intellekt. De er åpenbaringer gitt til vismennene, seerne og rishiene.

 

Vedaene blir betraktet som en gave fra Det Totale Sinnet/ Makrokosmisk Sinn (Isvara på sanskrit). Rishiene fungerte som et medium for å motta Vedaene. Hver rishi kan sammenlignes med et tv-apparat, som fungerer som et mottakssenter for informasjon fra en overføringssender som vi ikke kan se. Overføringen kommer ikke fra noe sted på jorden eller andre steder, den kommer direkte fra det Store Sinnet, en upersonlig Skaper som ligger til grunn for alt på jorden og i universet. Det Totale Sinnet ser, hører og har all kunnskap om alt på jorden og i universet. På samme måte som kunnskapen om kvantefysikk, gravitasjon og relativitetsteorien for eksempel, ikke kommer fra menneskelig intellekt, men er kommet til menneskene gjennom ulike åpenbaringer eller oppdagelser. Den kommer direkte fra Kilden eller det Store Sinnet, som har all kunnskap. Kunnskapen om hvor Vedaene kommer fra kan også finnes i Bhagavad Gita på sanskrit, og den sier følgende:


Derfor uttalte Krishna, "Vedaene har sin opprinnelse i det guddommelige sinnet, som er upåvirket av menneskelig intellekt. Vedaene er ikke et produkt av menneskelig oppfinnsomhet, de er uttrykk for Bhagavan (Det Totale Sinnet). På sanskrit betyr Brahma også veda. Vedaene stammer fra Gud/ Det Totale Sinnet." For å få mer informasjon om Rishiene og Vedantas historie kan du lese mer på denne nettsiden.

Å følge din egen indre guru/ lærer/ veileder Vedanta forvandler deg til din egen guru. Tilbe deg selv. Hjelp deg selv. Lydfil - Buzzsprout Ideen i Vedanta er å oppnå selvrealisering og fjerne tvil ved å bli sin egen veileder. Dette oppnås ved å observere ens tanker og følelser øyeblikk for øyeblikk og vurdere ens erfaring i lys av erkjennelsen av ens egen identitet som Selvet. Målet er å se ting fra bevissthetens perspektiv, slik at sinnet overgir seg til bevisstheten og blir rolig og tilfreds. En lærer bør inspirere en til å ta kontroll over sitt eget sinn.

Lærerens rolle er å gjøre en uavhengig, i stedet for å være en livslang støtte. En av mine læreres guruer var veldig tydelig og sa: "Jeg er ikke interessert i dine problemer. Du er problemet. Sitt ned, vær stille og følg med. Jeg vil ha deg ut her så snart som mulig, fordi du bruker verdifull tid som andre kan ha nytte av."

I begynnelsen er det nødvendig å være avhengig av en lærer, men tilliten til seg selv bør gradvis øke. Sinnet blir skarp som en laser når man blir eksponert for denne metodikken.

Selvet er vår identitet - uforanderlig, grenseløs, ufødt, fullstendig og alltid tilstedeværende bevissthet. I den ikke-dualistiske visjonen er vi alle ett. Når vi tilber noe i verden, tilber vi essensielt sett oss selv.

I Mundaka Upanishad betyr ordet "Guru" å fjerne mørke (uvitenhet). Med andre ord handler begrepet om å fjerne uvitenhet om vår sanne identitet. I Vedanta veileder en kvalifisert lærer og veileder en elev med selvkunnskapsmetodikken, for å fjerne uvitenhet. Læreren hjelper eleven med å eksponere sinnet for selvkunnskap, som igjen arbeider med å fjerne uvitenhet. Når all tvil er eliminert, vet eleven fullt ut hvem de er.

"Guru" er et begrep som er misforstått. Hvis vi ser nærmere på "GU" og "RU" i henhold til Vedanta-kunnskapen, handler det om å fjerne uvitenhet (avidya). "Vidya" betyr kunnskap på sanskrit.

En Vedanta-lærer hjelper og veileder en person ved å vise hvordan uvitenhet kan fjernes ved hjelp av upersonlige og objektive metoder, slik at personen kan bli sin egen veileder. Det er kun en person selv som kan fjerne uvitenhet ved hjelp av selvkunnskap, selv om Guds nåde også spiller en rolle her. I utgangspunktet er vi alle opplyste - vår essens er den samme som frihet. Gu = uvitenhet Ru = Fjerne Jeg er fortsatt en elev av min guru, og han er fortsatt en elev av sin guru. Vi er alle disipler av Det Totale Sinnet/Makrokosmisk Sinn (Isvara).

En guru er en midlertidig hjelper i psykologisk forstand. Det er mer enn nok. Det bør være til nytte for mennesker.

"Guru er forbundet med kunnskap. Ordet "guru" betyr en som gir lys av kunnskap og fjerner mørket av uvitenhet. For de som studerer skrifter, innebærer det å anerkjenne hele "Guru Parampara" som er ansvarlig for både skrifternes forfatterskap og deres bevaring og spredning." -Swami Paramarthananda

Tradisjonelle vedantaskrifter formulerer klart at det vi tenker, føler, ser (persepsjon), hører, smaker, tar på og så videre i verden, er en refleksjon av vår essens - det som ikke kan endres, er ikke-dualistisk, alltid til stede, fullstendig, hel, komplett og grenseløs (Sathya - bevissthet - selvet). Vår verden, samsara, og det som blir presentert som "jiva" - individet/personen, er alltid i endring, er begrenset, dualistisk og eksisterer i tid og rom (Mithya). Å kunne skille mellom Sathya (vår essens og identitet) og Mithya (det vi opplever i verden gjennom våre kropp og sinn-verktøy) er en av hovednøklene til frihet (moksa). En guru som er kvalifisert i tradisjonell Vedanta, kan veilede oss gjennom metoder for å fjerne uvitenheten om hvem vi er og hva virkeligheten er. Dette krever mye tålmodighet og hardt arbeid. Det kan ta flere tiår før selvrealiseringen er solid i oss og vi er fri.

JAMES SWARTZ - MIN FØRSTE VEDANTALÆRER lydfil - Buzzsprout James Swartz ble født i Butte, Montana, i 1941, og han har vært en Vedantalærer i flere tiår. Han har også vært elev hos både Swami Chinmayananda og Swami Dayananda. Bli introdusert for Selvgransking med James Swartz: En engasjerende YouTube-video for å utvide din forståelse av Vedanta November 2014 Westerwald youtube video

Da jeg så en video på Youtube om tradisjonell Advaita Vedanta og en undervisning der en måned etter kongressen i 2014 i San Jose California var SAND (Science and Nonduality) - eventyret ute for min del. SAND gav meg inspirasjonen til å følge Vedantaundervisningen og er evig takknemlig for det:


Å praktisere Vedanta - Selvgransking av James Swartz - Westerwald 2014 på youtube er en fin start for de fleste nybegynnere og var den første videoserien jeg fikk med meg av James Swartz og Shiningworld i november 2014. Den er delt opp i 16 deler og inneholder disse emnene:

1. Regler i Selvgransking

2. Motivasjoner, Objekter og Lykke

3. Virkelighet, Dualitet og Ikke-Dualitet

4. Et Gyldig Kunnskapsmiddel

5. Kvalifikasjoner for Vedanta

6. Selvets Vitenskap (Bevissthetsvitenskap)

7. Selvet og Dets Refleksjoner

8. Vedanta Oppsett

9. Isvara (Det Totale Sinn) og Samsara Chakra (lidelsehjulet)

10. Karma Yoga

11. Jnana - Kunnskaps Yoga

12. Spørsmål og Svar

13. De Tre Erfaringstilstander

14. Triguna - De Tre Energienes Yoga

15. Hverdagslig Gransking

16. Vedanta og Ikke-dualitetsvisjon

Jeg har vært på ulike seminarer og er takknemlig for hva James og andre lærere i Shiningworld.com har presentert av tradisjonell Advaita Vedanta i et ikke-tradisjonellt format. Det vil si ikke så mye sanskrit involvert i undervisningen, som vanlig tradisjonellt format. Her vil jeg vise noen smakebiter på ulike seminarer:

I høsten 2015 var jeg en tur til Amsterdam i Nederland - et Vedanta seminar med James Swartz hvor han pratet om Narada Bhakti Sutraene - Kjærlighetens Yoga. Du kan lese litt mer om hva Narada Bhakti Sutraene har med å gjøre her i denne bloggen. I høsten 2016 var James og hans kone Sundari Swartz en tur til Norge og Sola:

Atma Bodha, forfattet av Shankaracharya, ble brukt som introduksjonstekst under James Swartz' undervisning. Det var en stor glede å ha ham her i Norge, og det ga oss ekstra motivasjon til å delta på et månedsseminar i India i januar 2017. Hvis du ønsker å lese en kort oppsummering av seminaret, kan du finne mer informasjon her: Undervisningen var delt opp i 3 deler - ESSENSEN AV VEDANTA 1) Kunnskap, karma, fri vilje, renselse, meditasjon Tekst: Bhagavad Gita - kapittel 2-6. Bhagavad Gita og Karma Yoga - passende handling og holdning til alt i livet.

2) Selvet - Eksistensen/ Bevissthet Tekst: Inquiry to Existence (Panchadasi) - utvalgte vers. Panchadasi - Kunnskapens Yoga og Selvkunnskap, 3. Bliss (Lykksalighet)/ Kjærlighet/ Hengivenhet

Tekst: The Yoga of Love (Narada Bhakti Sutraene). Narada Bhakti Sutraene - Kjærlighetens Yoga, fruktene av selvkunnskap som er noenlunde tilfredshet til alt som skjer i livet og ha et noenlunde harmonisk forhold til verden.

Kort sammendrag fra Essensen av Vedanta-undervisningen:

«Å basere et lykkelig liv på følelser er ikke ideelt. Problemer kan ikke løses alene, og når man kommer til Vedanta, innser man behovet for hjelp til å oppnå selvforståelse. Karma Yoga er opptatt av å håndtere emosjonelle utfordringer på en hensiktsmessig måte, ved å nøytralisere tilknytningene til det man liker og misliker i livet. Det er viktig å erkjenne at vi ikke har skapt vårt eget kropp-sinns-verktøy, og livets resultater avhenger ikke av oss, men av Det Totale Sinnet eller Dharma-feltet (verden er et nullsum-spill). Karma Yoga forbereder oss på å motta denne selvforståelsen ved å hjelpe oss å være generelt rolige, modne og klare (sattvisk på sanskrit).

Kunnskapens Yoga handler om å lytte (sravana), kontemplere, analysere, reflektere og systematisere (manana) og oppleve og integrere (nididhyasana). Man lever et lykkelig liv i verden når man er fornøyd med å være seg selv - fullstendig og hel, uten å være avhengig av noe eller noen "der ute" for å være lykkelig eller fullkommen.

Det finnes bare én "sannhet", og ikke min, din eller andres "sannhet". Man har tillit (shradda) til tekstene for å løsrive seg fra tilknytninger til "objekter". Løsningen ligger i selvforståelse, som fjerner uvitenhet om hvem man er. Man har en hengivenhet til sannhet og kunnskap. Å kjenne sin sanne identitet er å elske seg selv (identifikasjon). Man er fullstendig tilfreds (tripti) som man er, og forstår og integrerer sin egen natur."


Jeg har skrevet et lite reisebrev fra Vedantaseminaret med James Swartz i Tiruvannamalai, India 2017 hersånn. India er til stor inspirasjon for oss alle, som har vært der og blitt berørt av kunnskapen der på ulike måter. Her kan du se mer om hva India har betydd for meg. Du kan også les bloggen India og Hengivenhet. I begynnelsen av 2018, nærmere bestemt i januar og februar, deltok jeg på et seminar i Spania. Seminaret ble ledet av James Swartz og fokuserte på “Triguna Vibhava Yoga”, også kjent som Yoga av de Tre Energier.

Etter at sinnet er renset og etablert i Karma Yoga, er det neste trinnet å utforske og identifisere ens egne betingelser i lys av selvkunnskap, det vil si “gunaene”. Dette innebærer å utføre en objektiv analyse av de underliggende programmene, kjent som “vasanas”, som påvirker sinnet og former individets virkelighet.

Eksistensfeltet, kausalkroppen eller makrokosmisk uvitenhet (også kjent som Isvara / upersonlig skaper) er sammensatt av tre gunaer: rajas, tamas og sattva. Isvara, før Maya (uvitenhet) projiseres, refererer til ren bevissthet eller brahman. Maya er en kraft (shakti) som eksisterer i bevisstheten for å gi grenseløshet til Maya. Maya fungerer som uvitenhet og kan også refereres til som Isvara, Gud, Skaperen, Dharmafeltet, makrokosmisk sinn eller kausalkroppen. Den er sammensatt av de tre energiene eller gunaene: sattva, rajas og tamas, selv om dens natur er ren sattva. Skapelsen oppstår som et resultat av de tre gunaene. Sattva representerer intelligens og kunnskap, tamas representerer den tunge og fortette energien i materie, mens rajas er knyttet til handling og begjær.Gunaene eksisterer uavhengig av om du liker det eller ikke, og uavhengig av om du er bevisst på deres tilstedeværelse eller ikke. Som individ har de ingen innvirkning på deg. De utøver imidlertid konstant innflytelse på din subtile kropp (ego, sinn og intellekt). Frihet eller selvrealisering innebærer å innlemme kunnskapen om at du er komplett og hel, og at den personen du tilsynelatende identifiserer deg med bare er en oppfatning i bevisstheten din. Når du kjenner deg selv, det vil si, når uvitenheten om din egen bevissthet (avidya) har blitt fjernet av selvrealisering, så fortsetter maya (den kosmiske uvitenheten og dens påvirkning) å påvirke gunaene på den subtile kroppen (personen), men de er ikke lenger bundet og kunnskapen har fjernet oppfatningen om at du er handlende. De påvirker ikke deg, bevisstheten, fordi du vet at du ikke er den subtile kroppen, personen (aktøren).

Gunaene, også kjent som makrokosmiske vasanas, tilhører Isvara, det totale sinnet eller skapelsen. Inntil vi forstår gunaene, har de en sterk innflytelse på våre liv. Vedanta understreker betydningen av direkte kunnskap for å oppnå frigjørelse. Det er derfor viktig å observere gunaene, da de alltid er i aksjon. Hver tanke og følelse vi opplever er drevet av gunaene. Vi bør være oppmerksomme på om de er sattviske, tamasiske eller rajasiske. Videre bør vi forsøke å forstå antydninger og identifisere oss med energiene og tankene som skapes av hver av dem.

 

Ved å betrakte verden rundt oss fra dette perspektivet, vil vi oppleve en overraskende klarhet. Det er som om sinnet blir ekstra opplyst. Når vi føler oss projekterende, lidenskapelige, sinte, paniske, overstimulerte eller aktive, ekstroverte, redde, utilfredse, umettelige, klandrende, dominerende, sjalu, kontrollerende eller har søvnproblemer, skyldes det rajas.

 

Når du er i fornektelse, holder fast ved fortiden, skaper unnskyldninger for hvorfor du ikke kan være ærlig, er ubesluttsom, ikke klarer å stå opp fra sengen om morgenen, føler deg utslitt, klager mye, er treg, lat, deprimert, føler deg som et offer og bærer på følelsen av at «feilene» i verden er på dine skuldre, og at verden er et dårlig sted uten kjærlighet, da skyldes det tamas. Når du er i en tilstand av fred, ro og klar tenkning, balanse og medfølelse, ærlighet, kjærlighet og selvsikkerhet, og handler på en passende måte, tar ansvar for alle dine tanker og følelser, rydder opp i karma på en objektiv måte (spesielt relatert til dine egne tanker og følelser), er du ubekymret og upåvirket av andres meninger eller resultatene av dine handlinger, og du nyter objekter for det de virkelig er (med full bevissthet om deres iboende defekter), og føler deg tilfreds, hel og fullkommen - da befinner du deg i en tilstand av sattva. Du kan lese mer om De tre energienes Yoga på denne siden.

Jeg deltok på Vedantaseminar med James Swartz i Spania og var innom stedet Rhonda i 2018 Det seminaret med James Swartz var igjen i Amsterdam og da i april 2019. Emnet var Mandukya Upanishad og Gaudapadas Karika, som du kan lese litt mer om her: Meningen bak årsak-virkningundervisningen – Mandukya Upanishad og Gaudapadas Karika> Hensikten med undervisningen om årsak-virkning, som representert i Mandukya Upanishad og Gaudapadas Karika, er å avdekke sannheten om Selvet. Målet er ikke å få deg til å tro på ideen om kausalitet eller skapelse, men å vise at Selvet er uten attributter, grenseløst, udelelig, uten begynnelse og uendelig bevissthet. Skapelsen har hverken virkelighet eller uvirkelighet, men har en avhengig virkelighet i forhold til deg og din bevissthet.

Siden Selvet ikke gjennomgår noen endringer, er "årsak-og-virkning" -undervisningen ment å avsløre at Selvet ikke bare er grenseløst, men også at du ikke er adskilt fra det. Undervisningen er en struktur, og når du har forstått følgende prinsipp, går du videre til undervisningen om "ikke-opprinnelse" i Mandukya Karika. Dette er den mest avanserte og subtile av alle Vedanta-undervisningene, da den forklarer hvorfor undervisningen om årsak og virkning ikke er hele sannheten.

Mandukya peker også på at Selvet inneholder en implisitt betydning av "ikke-Selv". Når du er klar over at du er Selvet, er det ingen forskjell mellom "satya" (uforanderlig virkelighet) og "mithya" (foranderlig virkelighet) for deg; de er bare konsepter og prinsipper som brukes for å lære deg at du er Selvet, og kan fjernes. Det som tidligere ble oppfattet som "mithya" blir nå oppfattet som "satya", fordi det alltid har vært "satya". Du opplever alt som eksistens, direkte erfaring av eksistens, som din identitet - Selvet. I løpet av 2020 og 2021, hvor Koronaen (COVID19) har endret våre arbeids- og reisevaner drastisk, har jeg deltatt på flere zoominarer (webinarer på nettet) med James Swartz. Temaene har variert, inkludert Sat Darshanam, som det er mer informasjon om nedenfor i denne bloggen, samt Patanjali Yoga og Vedanta. James Swartz feirer 80-årsdag i 2021.

I 2023 fikk jeg endelig muligheten til å delta på et vanlig, fysisk seminar i London, Reigate i løpet av en helg. Nedenfor finner du et kort reisebrev og en oppsummering av seminaret: "London kaller. Et lite foreløpige reisebrev fra London. Det er flere år siden jeg var i utlandet og i London. Den eventyrlystne siden og globalisten i meg er veldig glad for å være her. Det regnet kolossalt mye igår slik at jeg måtte ta taxi fra hotellet til Vedanta seminar stedet i Reigate på Yogananda holistisk senter. Flott varme i folkene der og stedet. Flott gjensyn med en lærer jeg har fulgt siden 2014. Og har vært på lignende seminar i Nederland 2015 og 2019, Norge 2016, India en måned i 2017 og i Spania 2 uker i 2018. Pundet har blitt veldig transparent (gjennomsiktig ) siden sist jeg var der. Nå venter snart en 20 minutters gåtur til seminarstedet. Regnet har stoppet og det er 8 grader. Sol og 10/11 grader lørdag og søndag. Det var veldig fine dager og jeg fikk hilse på en leken ekorn på veien hjem fra seminaret. Jeg bor på rom 305. I India bodde jeg på 107. Tallet blir 8 summert begge steder. Og jeg oppdaget tallet 88 som det sto på et vindu i et hus på andre siden av veien der jeg bodde på hotell. Tallet 8 fotfølger meg.😜🤗 En fin 50 års gave er denne turen og seminaret til meg selv. " Du kan lytte mer til emner som har med karma yoga og dharma yoga, som var essensen i undervisningen i Reigate her: 00. Selvdisiplin. Lydfil 01. Kvalifikasjoner. Lydfil 1. Karma og dharma yoga - arbeide med seg selv. Lydfil 2. Karma yoga. Lydfil 3. Karma yoga og de 5 hellige handlinger - tjeneste og bidrag i hverdagen. Lydfil 4. Karma yoga gjør livet hellig. Lydfil 5. Karma yoga og dharma yoga er to sider av samme mynt. Lydfil 6. Fri vilje og opplevelsen av å være handleren. Lydfil 7. Å foreta handlingsvalg - fri vilje. Lydfil 8. Holdninger til situasjoner og handlingsresultater. Lydfil 9. Fire resultattyper. Lydfil 10. Resultater kommer fra ordenen. Lydfil 11. Er tilstedeværelsen av ordenen, som styrer resultater, basert på tro? Lydfil I 2024 vil jeg være opptatt med å jobbe med ny hjemmeside - fullstendigvisdom.no -, ha et videoprosjekt med Toftenes, og utføre andre aktiviteter relatert til Vedanta. Derfor har jeg ingen planer om å delta på noen seminarer utenlands.

VEDANTALÆRER - SWAMI DAYANANDA (1930-2015) Lydfil - Buzzsprout

Han grunnla Arsha Vidya Gurukulam og var en elev hos Swami Chinamayananda i en periode. Han underviste også på engelsk, og en av hans mest imponerende og nøye utførte oversettelser fra sanskrit til engelsk er Bhagavad Gita Home Study Course, som består av omkring 2000 sider fordelt på ni solide bøker.

Chinmayananda var klar over at moksha (frigjøring) ikke var basert på erfaring, men hans skrivestil kunne misfortolkes som om det var det.

Swami Dayananda underviste i Ny Vedanta inntil han ble korrigert av Swami Tarananda, som forklarte ham at Ny Vedanta ikke gjorde en skikkelig forskjell mellom erfaring og kunnskap. Individet som erfarende enhet, opplever alltid og vil fortsette med det helt til kroppen dør. Ingen erfaring kan finne sted uten bevissthet, men det ikke-erfarende vitne, bevisstheten, opplever aldri noe. Den er alltid vitne til den erfarende enheten. Alle erfaringer, som for eksempel erfaringen av stillhet, skjer i tid og slutter. Når erfaringen er over, er personen med all sin opphav fremdeles tilstede. Den eneste måten å forstå sinnet på er å transformere bindingene og tendensene til ikke-bindende og å avvise handleren eller aktøren (å skille objektene fra subjektet), og dette er Vedanta.

Swami Dayananda har hatt stor betydning for både James Swartz, Neema Majmudar (som jeg vil presentere nærmere senere i bloggen) og andre lærere jeg har studert innenfor Advaita Vedanta-tradisjonen. En kan lese mer i bloggen om emnet Bhagavad Gita - Essensen av Upanishadene hvor over 2000 sider lange hjemmestudiekurset hans har vært av stor betydning. Også boka mi Bhagavad Gitas Visjon - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den er blitt sterkt inspirert av Swami Dayananda sin bok Bhagavad Gita Home Study.

Den vediske Gudsvisjon Lydfil - Buzzsprout Swami Dayananda var en av de mest kjente lærerne innenfor Tradisjonell Vedanta (Sampradaya). Vedanta Sampradaya kan forklares som følger: Ordet sampradaya er formet fra røttene, da, til å gi med forstavelsene sam og pra. Sam står for samyak, som betyr fullstendig og grundig. Pra står for prakarnena, som betyr ytterst bra. Vedanta Sampradaya betyr undervisningstradisjon hvor kunnskapen av Advaita Vedanta er overført fullstendig og korrekt. Dayananda skriver følgende i artikkelen Den vediske Gudsvisjon. «Vedaene ber oss ikke om å tro på Gud, fordi Gud er ikke noe vi trenger å tro på – men heller vite at Gud er alt som er her.Selv en person som avviser Gud avviser egentlig bare sitt eget konsept om Gud. Og for å være en rasjonell person så må han avvise det konseptet. Du kan ikke unngå spørsmålet: Hva er Gud? Fordi det er en del av din psyke. Du finner deg selv i en gitt verden med et gitt kropp/sinn/sanseverktøyskompleks. Det er derfor et barn stiller det grunnleggende spørsmålet: Far, fortell meg hvem som har skapt alt dette? Spørsmålet om Gud blir aldri gitt opp. Vet du hvorfor? Spørsmålet ligger bare der, i dvale, fordi et rasjonelt vesen, som du er, søker etter svar. Og du kan aldri avvise din egen årsak. Dette spørsmålet påvirker ditt personlige liv. Hvis ikke spørsmålet er besvart til en viss grad så vil du føle deg utrygg og usikker på deg selv. Faktum er at hele ditt liv er en søken etter det ufeilbarlige og hvis du ikke har oppdaget det ufeilbarlige, så er du utrygg.Hvis Gud er en realitet så må jeg definitivt oppdage det. Vedaene forteller meg at alt er Isvara (Gud), bør vi betrakte Gud som alt. Når jeg ser på kropp-Sinn-Sansekomplekset som er gitt meg så finner jeg ut at det som jeg trodde var maskinvare egentlig er programvare. Alt er kunnskap. Skapelse betyr at det er intelligent satt sammen. Du vil finne ut at ditt intellekt og sinn er gjennomtrengt av orden. Den ytre verden er også gjennomtrengt av orden. Alle er gjennomtrengt av orden. Desto mer du setter pris på orden, jo mer vil du gjenkjenne Gud. Hvordan kan man være trygg og avslappet uten å akseptere Gud (Det Totale Sinnet)? Din subjektivitet, som kommer fra frykt og usikkerhet, minker. Desto mindre subjektiv du er, jo mer er du med Gud. Jo mer tillit du har, jo mer kan du slappe av. Du er objektiv.» Alt er Hellig av Swami Dayananda lydfil - Buzzsprout(et sammendrag av det han snakker om i denne videoen – Everything is Sacred eller Alt er Hellig som det heter på norsk) For å leve et mer objektivt liv er det nødvendig å integrere Det Totale Sinnet i ens eksistens. Dette innebærer personlig vekst og følelsesmessig transformasjon, samt en modningsprosess. Når man retter mer oppmerksomhet mot Det Totale Sinnet, som er den intelligente og materielle årsaken til alt som eksisterer, vil det være mindre rom for subjektivitet. Dette betyr at man ikke tar ting like personlig og blir mindre berørt følelsesmessig av det som skjer i verden. Angst, frykt og bekymring er subjektive reaksjoner. Ved å betrakte dem som manifestasjoner og orden av Det Totale Sinnet, oppnår man en mer objektiv holdning. Sjalusi er et annet eksempel på subjektivitet som man må være forsiktig med. Det er en følelse forbundet med smerte, ofte forårsaket av andres suksess, noe man selv ønsker å oppnå. Det kan være utfordrende å takle observasjonen av andres suksess på en god måte, spesielt når det er noe man selv ønsker å oppnå.Når jeg opplever sjalusi, skyldes det min egen usikkerhet og lave selvfølelse. Det finnes grunner til denne lave selvfølelsen, og den er knyttet til den karmiske bagasjen eller programmene mine, som er formidlet gjennom denne intelligente ordenen - det som kalles Det Totale Sinnet. Dette er noe som psykologisk forskning prøver å forstå. Når jeg ser lignende symptomer og liknende bakgrunnsinformasjon hos mange mennesker, kan jeg danne en psykologisk regel. Dette er hvordan psykologisk kunnskap utvikler seg kontinuerlig.

Et barn som opplever en alkoholisert far er usikker på hvordan denne personen vil oppføre seg fra morgen til kveld. Barnet må gjette hva som er normalt, og dette kan være svært forvirrende og en stor tragedie. Når vi forstår sammenhengen mellom bakgrunnsinformasjon om en bestemt atferd og den intelligente ordenen - som kan kalles Det Totale Sinnet eller Isvara - anerkjenner vi Det Totale Sinnet. Sjalusi er også et resultat av noe som ligger i bakgrunnen, enten bevisst eller underbevisst, nemlig lav selvfølelse og mangel på trygghet.Hvis vi erkjenner at dette er en manifestasjon av det totale sinnet, vil jeg ikke være så sjalu. Jeg klarer å se det objektivt som en manifestasjon av det totale sinnet. Derfor er det viktig å være objektiv, ellers ville jeg være veldig subjektiv. Når det er subjektivitet i bildet, er det mer av meg som person enn det totale sinnet. Alt som er til stede her, er en manifestasjon av det totale sinnet. Derfor er det så avgjørende å forstå det totale sinnet i ens eget liv. Man må bringe inn det totale sinnet for å være objektiv. Dette kalles spirituell pragmatisme.

Dette vil bidra til å eliminere dobbeltmoral og hykleri fra samfunnet vårt. India, gjennom vedanta, vedisk visdom og en visjon for enhet, kan løse problemet med dobbeltmoral og hykleri også i andre deler av verden. Dette innebærer å løse problemer med religiøs fanatisme og fiendtlighet. Det er viktig å leve i harmoni med hverandre og anerkjenne denne visjonen for enhet. Det blir lettere å gjøre dette i en global tid, der vi kan kommunisere med e-post og internett, og prøver å inkludere alle mennesker. Vi lever i en tid der vi omfavner og inkluderer alle, og åpner opp for denne visjonen for enhet i vår kultur. Deling av denne visjonen for enhet, som er universell og global, er viktig for alle.


Jo mer våre liv er basert på enhetsvisjonen og kunnskapen om Det Totale Sinnet, desto mer objektive blir vi i vår oppfatning av alt. Jeg avviser sjalusi og ser det som en manifestasjon av Det Totale Sinnet. Jeg overgir følelsen av sjalusi til Det Totale Sinnet, som er ansvarlig for alt som skjer i verden. Jeg blir mer objektiv og dømmer ikke meg selv som en sjalu person. Dharma og universelle verdier er også noe vi må leve i samsvar med, for eksempel ved å avstå fra verbal, mental, følelsesmessig og fysisk skade, være mer tilpasningsdyktige og medfølende, og så videre.


Selvverd og følelsen av suksess er to sider av samme mynt. Alt er hellig i den indiske kulturen, og det finnes egentlig ikke noe sekulært. Vi betrakter alle former for kunnskap som hellige. Det er to typer kunnskap man ønsker å oppnå. For å forstå den indiske kulturen må man forstå dens kilder, inkludert bøker som Upanishadene og Vedaene, som er hovedkunnskapen. Andre kunnskapsområder inkluderer ritualer, grammatikk, sanskritspråket, astronomi og astrologi. Det finnes også andre vitenskaper og kunnskaper, som mikrobiologi, psykologi, astrofysikk, fysikk og språkvitenskap.


Vedaene regnes som hellige, og alle andre kunnskapsdisipliner blir ansett på samme måte. Spirituell kunnskap er også ansett som hellig. Sannheten i alt er det uforanderlige vitnet, Ene Virkeligheten og prinsippet som eksisterer utenfor tid og rom. Det finnes egentlig ingen sekulær tankegang i den indiske kulturen. Alt blir betraktet som hellig eller guddommelig. Alt er en del av det totale sinnet, universets årsak - den intelligente og materielle opprinnelsen til alt i universet. Penger blir ansett som hellig da symbolet representerer gudinnen Lakshmi og representerer overflod. Luksus betyr ikke bare penger, men inkluderer også andre aspekter som ekteskap og barn. Det du kanskje har glemt er at enhver jakt etter objekter er en del av Lakshmi. Dette er den fundamentale indiske kulturen, og det er virkelig suksess i ens liv om det manifesterer seg på den måten.Swami Paramarthananda er en annen som har hatt stor innflytelse på det James Swartz har presentert av selvkunnskap og han har også vært student under Swami Dayananda. Det finnes flere gratiskilder av Swami Paramarthananda som du kan se mer her: 1) Aarsha Avinash 2) Yes vedanta Her kan man også sjekke ut Paramarthananda når han snakker om Essensen av Vedanta:


VEDANTALÆRER NEEMA MAJMUDAR - DISCOVERVEDANTA - WISDOM OF RISHIS


Lydfil - Buzzsprout Jeg har dratt stor nytte av undervisningsmetoden til Neema Majmudar. Hun ble født i byen som nå er kjent som Mumbai, tidligere Bombay, og har hatt en variert karriere i FN, med stillinger i New York, Fiji og Bangkok, Thailand.

Neema var en gang student under Swami Dayananda, akkurat som James Swartz og Swami Paramarthananda. Siden 1999 har hun undervist i Vedanta og holdt seminarer over hele verden sammen med ektemannen sin, Surya.

Undervisningsstilen deres er høyt objektiv, dynamisk og medfølende, noe som også kjennetegnet Dayananda sin undervisningsstil. De står bak nettsiden ‘Wisdom of Rishis’, som fokuserer på Vedanta, også kjent som yoga of objectivity." - Home - Discover Vedanta Du kan lese blogginnlegget inspirert av Neema Majmudar og Surya T-intervjuet, hvor de diskuterer å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den.

Neema og Surya har også utgitt en fantastisk Vedanta-bok kalt "Å leve i enhetsvisjonen – utforske virkelighetsordener og utvikle seg som et individ" på engelsk med tittelen "LIVING THE VISION OF ONENESS - EXPLORING REALITIES AND GROWING AS AN INDIVIDUAL". Denne boken er basert på Bhagavad Gita og Upanishadene, og er tilgjengelig i både papirformat og e-bokformat (kindle) for kjøp.

Boken gir veiledning om endringer og transformasjon basert på enhetsvisjonen. Den hjelper oss med å sette pris på den altgjennomtrengende Intelligensen (Det Totale Sinnet) som er tilstede i hvert vesen og aspekt av universet. Boken demonstrerer på en overbevisende måte naturen av vår forbindelse med alt i universet, og får oss til å lure på hvordan vi tidligere har mistet tilstedeværelsen av denne alt-gjennomtrengende Intelligensen. I min bok Bevissthetsvitenskap - Selvgransking av Virkelighetens Natur er jeg virkelig inspirert av hennes bok, som nevnt i kapittel 3 - Vedanta undervisning og metodikk - del 12 i forbindelse med emnet Å VÆRE EN VIS PERSON, som du kan lese mer om i sin helhet her.

Neema Majmudar – En samtale om Bevissthet – Å leve utfra enhetsvisjonen og visdom i hverdagen Lydfil - Buzzsprout Neema delte at til tross for sin flotte utdannelse i USA, følte hun seg ikke komplett eller tilfreds på samme måte som de fleste andre. Derfor begynte hun å søke etter svar. Hun visste imidlertid ikke hvor hun skulle finne svarene. På grunn av hennes besteforeldres bakgrunn, rettet hun søket sitt mot det åndelige området. Uten å vite hvor hun skulle begynne, møtte hun plutselig Dayananda i USA, og der startet hennes reise.

Hun fortalte at hun en dag var på besøk ved Philadelphia-universitetet, og mens hun gikk forbi, la hun merke til en plakat om et Dayananda-seminar som skulle finne sted senere den uken. På den tiden kjente hun ikke til hvem Dayananda var, men hun ble tiltrukket av tittelen på seminaret: "Hvem er du? Hva er ditt forhold til universet? Og hva er årsaken til universet?" Hun ble utrolig fascinert over tanken på at noen kunne forsøke å gi svar på slike grunnleggende livsspørsmål. Selv om du deltar på et spirituelt foredrag, vil de vanligvis presentere øvelser som for eksempel pusting eller meditasjon, uten egentlig å forsøke å svare på de store spørsmålene. Dette fanget nysgjerrigheten til Neema. Hun bestemte seg for å delta på et seminar som varte fra kl. 09:00 til 16:00. Hun hadde tenkt å være der i noen timer for å få en smakebit av hva det handlet om. Da hun ankom seminaret, ble hun fullstendig fascinert av det han fortalte henne. Han presenterte hele Vedanta-filosofiens visjon, men Neema forsto naturlig nok ikke alt. Det var noen få ting som fikk hennes oppmerksomhet:

1. Swami Dayananda poengterte at den åndelige arven til India eksisterer uavhengig av ham selv. Han understreket at kunnskapen han deler kommer fra Upanishadene og Gitaen. Dette betyr ikke at det er han som er kilden til denne kunnskapen. Denne kunnskapen har blitt overført gjennom generasjonene og undervist av forskjellige lærere innenfor tradisjonen gjennom historien. Neema likte ideen om ikke å være avhengig av noen enkelt person. Hun var virkelig interessert i å oppnå egen innsikt. Dette var det som fascinerte henne. 2. En annen ting Dayananda sa var at selv om Shankaracharya pleide å si at hvis du ikke er overbevist om grunnene til hvorfor skriftene er korrekte, trenger du ikke å akseptere det blindt. La tusenvis av skrifter si hva de vil si, det handler om å forstå. Før du har forstått det som blir sagt, må du ha et åpent sinn og fortsette å lytte. Undersøk selv om det skriftene sier er riktig eller hva du selv mener er riktig. Dette var en stor utfordring for Neema, fordi hun måtte ha tillit. Nå måtte hun lytte til hva læreren og skriftene sa og kontrollere sin egen tenkemåte. Neema sa at hennes bakgrunn hjalp henne med denne analytiske tilnærmingen. Dette er det hun hadde lært i USA om å analysere ting. Hun elsket denne svært analytiske tilnærmingen.

Hun forstod egentlig ikke så mye, men én ting fikk henne til å tenke, og det var når Dayananda snakket om forholdet mellom leire og pott. Han sa at det ser ut som det er to separate ting, men egentlig er det bare én. Tanken er at dette ikke er en illusjon, men bare en form. Når du teller substansen, er det bare leire. Det spiller ingen rolle hvor mange deler det er som utgjør denne substansen. Tallene betyr ingenting lenger, fordi substansen er bare én. Det er noe hun aldri tidligere hadde tenkt på - at alt annet blir til former uten noen tilknytning til virkeligheten. Hvis vi bruker den samme logikken på verden, så er den egentlig bare former. Og når man sier at leire er grunnlaget for alt, den eneste virkeligheten, er verden egentlig bare en form som er avhengig av noe for å eksistere. Neema fikk en forståelse av dette, og syntes det var fascinerende.

Upanishadene gir oss et helt annerledes perspektiv på verden, som er fullstendig logisk. Det betyr ikke at enhet er en romantisk idé som får oss til å tro på noe urealistisk. Neema ønsket å utforske dette videre. Utforskning av virkelighetsordener i boken "Å leve i enhetsvisjonen" Hun ble sterkt fascinert av Vedanta-visjonen, som betrakter alt som én enhet og ser at alt som finnes er en manifestasjon av denne enheten. Fra perspektivet til manifestasjonen kalles denne enheten Ishvara (Det Totale eller Det Totale Sinnet). Naturen til Det Totale Sinnet er ubegrenset, uforanderlig, ufødt og gjennomtrenger alt som bevissthet eller Jeg. Dette konseptet var i starten veldig utfordrende da det bryter med sinnet som er vant til å oppfatte verden på en annen måte og å kjenne seg selv på en annen måte. Upanishadene presenterer ulike metoder for å forstå denne sannheten. Vedanta-studiet kan være ganske teknisk med mye terminologi, som for eksempel Satya (uavhengig av noe for å eksistere), Mithya (avhengig av noe for å eksistere), Upadhi (overlapping og dekkende) og Maya (det manifesterte og umanifesterte, som har med skapelse å gjøre og inneholder alle mulige blåkopier og potensialer i eteren eller det underbevisste). Det er mange fascinerende og engasjerende aspekter ved dette, men innimellom kan man lure på hvordan alt dette egentlig kan hjelpe en i hverdagen. Det er utfordrende, men samtidig en stor gave for det tenkende sinnet. Hvordan kan det hjelpe deg i dine daglige gjøremål, når du fortsatt har foreldre, familie, jobb og andre forpliktelser å ta vare på? Selv om ting kan fortsette å være utfordrende, betyr det ikke nødvendigvis at du forstår alt eller at alt er ødelagt og at alt vil endre seg over natten. Det betyr heller ikke at alt vil bli veldig behagelig.Kan du hjelpe meg å forbedre formuleringen av denne teksten? Den handler om utfordringer i verden og hvordan de kan relateres til Vedantavisjonen, som er en kognitiv visjon. Vedantavisjonen krever kognitiv forståelse og utvider sinnet, noe som gjør det mer subtilt og renset. Hvordan ser du denne visjonen i ditt eget liv? Mange mennesker spør Neema om hvordan de kan integrere denne enhetsvisjonen i deres daglige liv. De er interessert i å endre deres holdninger og leve måten de lever på. For å hjelpe mennesker med å forstå denne sammenhengen, har Neema skrevet en bok som broer gapet mellom enhetsvisjonen og det daglige livet. Mens det første kapittelet snakker om enhetsvisjonen i Vedanta, handler resten av kapitlene om hvordan man kan inkarnere denne visjonen i praksis. Neema følte at det var et behov for en slik bok basert på hennes egne erfaringer med å lære denne kunnskapen. Spørsmål: Hvilke prosjekter har Neema og Surya vært i stand til å gjennomføre ved å anvende konsepter fra Vesten (psykologi, etikk, fysikk, nevrobiologi og ledelse) sammen med kunnskap fra India, som Vedanta? Surya Tahore er mannen til Neema Majmudar, som også underviser i Vedanta. Han har en doktorgrad i kjemi fra Frankrike og har alltid hatt en dyp interesse for vitenskap. Han fikk denne interessen allerede i oppveksten. I tillegg til å undervise i Vedanta, er han også en professor i ledelse ved SPJ Forskning- og ledelsesinstitutt, en av Indias topp handelshøyskoler. Neema, på sin side, har en bakgrunn innen internasjonale saker og har studert med Dayananda i 3,5 år.

Dayananda lærte dem å se at Adi Shankaracharya ikke bare underviste i Advaita Vedanta, men også hadde debatter med forskjellige personer og filosofiske retninger på den tiden. Han snakket til og med med de som hadde ulike synspunkter, som buddhistiske skoler og Samkhya filosofi. Alle hans kommentarer utgjør et system, der han også tar hensyn til motstanderne og de som ikke er enige med ham. Disse personene stiller spørsmål og er vitenskapsmenn. Man kan ikke avvise dem som villedede. Adi snakket med dem, og dette kalles analyser. Forutsetningen for denne debatten er at den som har sannheten ikke kan bli motbevist. Hvis man ikke har den absolutte sannheten på dette stadiet, vil man oppdage logiske motsigelser.Dayananda påpeker at verden har utviklet seg, og at ulike indiske filosofiske retninger har blitt erstattet av etikk, psykologi og andre vitenskapelige retninger i Vesten. Vitenskapsmenn og folk generelt blir utsatt for disse tankene og følger dem, uten å innse Vedantas forbindelse til dem. På grunn av den nye kunnskapen som har oppstått, kan man kanskje tro at Vedanta er utdatert. Derfor er det avgjørende å grundig undersøke de eksisterende populære tankene og ideene, og vise at ingen av de moderne ideene motsetter seg hva Vedanta sier. Dette gjør undervisningen mer relevant og moderne. Dette fremmer Vedantas forståelse og gjør det enda mer sofistikert og vakkert. Selvforståelse er en endeløs form for kunnskap. Den er så omfattende at ethvert fremskritt i et fagområde ikke kan motsi det Vedanta sier. Dette er det som gjør Vedanta så sterk. Neema og Surya mener at de har lært mye av dette. Dayananda var alltid åpen for å lære av nevrovitere og fysikere, og han diskuterte med dem. Fysikerne lyttet til ham, fordi han ikke påsto at bare han hadde sannheten. Han hadde samtaler med dem for å forstå hva de sa, og introduserte Vedanta for dem og viste hvordan det tar hele undervisningen til et nytt nivå som vitenskapen ikke kan svare på. Neema og Surya bestemte seg for å følge denne tilnærmingen, og det har vært svært vellykket. De snakker med mennesker i mange områder, ikke bare de som er interessert i det tradisjonelle. De tror at det er et stort bidrag, og Dayananda var fornøyd da han hørte om det. Han mente det var flott at de brakte Vedanta til allmennheten, ikke bare til et fåtall interesserte. De fortsetter å undervise, fordi det er sannheten for hele menneskeheten, ikke bare for noen få. De gjør sitt beste for å oppfylle pliktene sine og være i forkant av denne omfattende undervisningen. Denne kunnskapen er en verdifull ressurs for både indere og resten av menneskeheten, spesielt med tanke på at den er mer tilgjengelig gjennom internett. Hvis Vedanta vektlegger enhet, kan ikke denne kunnskapen holdes hemmelig. Enhetsvisjonen er en realitet, og folk trenger å bli kjent med den. Det minste vi kan gjøre er å spre denne kunnskapen, og det er vår plikt ifølge Neema. Det er ingen grunn til å være sjenert. Dette er en grundig og logisk kunnskap som er tilgjengelig for menneskeheten. Denne kunnskapen har potensial til å velsigne menneskeheten og endre måten vi handler og lever på. Neema sier det er deres oppgave å snakke om dette, og det som skjer er en del av den intelligente ordenen til Det Totale Sinnet. Denne intelligente ordenen omfatter alt, inkludert psykologi, fysikk og alt som eksisterer, da alt er en manifestasjon av Det Totale Sinnet og dens kunnskap. Dette manifesterer seg på biologisk, fysisk, psykologisk og fysiologisk nivå. Det Totale Sinnet inkluderer også Vedaene og andre former for kunnskap, og det er ingen grunn til å skape en splittelse mellom disse. Selv Upanishadene snakker om to typer kunnskap (Vidya), og det er ikke nødvendig å bare studere selvkunnskap (paravidya). Kunnskap skaper en infrastruktur, da språket også er kunnskap, og språk er viktig i Vedanta. Å leve et etisk liv i samsvar med Dharma er i seg selv ikke selvkunnskap, men det hjelper. Å forstå verdenen av kvantefysikk kan også være til hjelp. Dette betyr at kunnskap og selvkunnskap går hånd i hånd. Noen eksempler innen ledelse utfordrer oss på hvordan vi kan motivere og få mennesker til å utføre oppgaver. En annen utfordring er at store firmaer og bedrifter nå har stor innvirkning på samfunnet gjennom avgjørelsene de tar. Jeg leste nylig i en indisk avis at luftkvaliteten i Mumbai var blant de verste i verden i en uke. Dette viser at både individer og bedrifter tar beslutninger som påvirker ikke bare dem selv, men også hele menneskeheten.

Hvis disse bedriftene blir eksponert for ideen om enhet og sammenkobling, vil deres handlinger og ettervirkninger få innvirkning på samfunnet. Hvis de skaper disharmoni i den intelligente ordenen til Det Totale Sinnet, vil konsekvensene komme tilbake til dem selv. Dermed vil det de underviser i utgjøre en positiv forskjell. Disse bedriftene er intelligente og i stand til å forstå dette, og man kan ikke si at de er materialistiske mennesker fordi de tenker smart og ikke følger den tradisjonelle tilnærmingen.

Men hvis man viser dem implikasjonene av å lære Vedanta og forstå at vi alle er en del av en sammenhengende virkelighet, vil de forstå det.Selv nevrovitenskap brukes av Neema fordi mange mennesker kommer til henne og sier at de har lyttet til Vedanta, men fremdeles opplever sinne, tristhet eller misnøye mot noen som de mener har behandlet dem urettferdig. De lurer på hva de skal gjøre nå, da de føler at undervisningen ikke fungerer for dem, til tross for at de har lyttet til den i lang tid. De opplever fortsatt de samme negative atferdsmønstrene, vanene, tendensene og inntrykkene.

Hva Neema gjør er å bruke nevrovitenskap for å forklare at det er forbindelser i hjernen som har blitt formet gjennom gjentatte handlinger over en periode på omtrent 20 eller 30 år. Disse forbindelsene kan ikke endres over natten. Vedanta-undervisningen bringer imidlertid med seg en annen måte å se på ting. En annen tenkemåte og handlingsmåte. Ved å eksponere hjernen for nye impulser over tid, blir de gamle mønstrene gradvis svekket, og de nye tankemønstrene begynner å manifestere seg. Dette fenomenet kalles nevroplastisitet.Nevroplastisitet – Wikipedia Denne prosessen tar tid og kan ikke gjøres over natten. Når man har forståelse for hjernefunksjonene, vil folk slutte å klandre seg selv. De innser at enhver endring i atferd tar biologisk tid, så det er ingenting galt med dem. Alt de trenger å gjøre er det Krishna snakker om – gjentakelser (abhyasa). Hvorfor? Fordi tidligere atferd har blitt gjentatt så mange ganger at den har blitt innarbeidet. For å endre atferden må man fortsette å forsterke de nye tankemåtene om og om igjen, til de gamle forsvinner og de nye blir mer stabile. Alle må gjennom dette. Ingen kan endre over natten, og det er helt greit å ikke endre seg på kort tid. Dette gir en enorm lettelse og entusiasme. Det betyr ikke at de ikke er i stand til å gjøre det eller å utvikle seg åndelig. Neema bruker nevrovitenskap for å hjelpe mennesker i deres innsats. Spørsmål: Vedanta: Et tverrfaglig perspektiv relevant for alle domener? Neema sier absolutt! Det er ekstremt viktig å demonstrere dette og ikke bare isolere det fra alt annet, men å vise at det på et tidspunkt er et samlingspunkt, fordi Vedanta representerer den ultimate sannheten og et fellesmøtepunkt. Vedanta viser i tillegg til noe som andre fagfelt ikke kan. Dette er det fantastiske med Vedanta. La det skinne gjennom våre lærere. Enhetsvisjonen kan ikke utelukke noe, heller ikke mennesker eller tanker. Den kan ikke ignorere noen kunnskap. Den må omfavne alt og akseptere alt i oss. Dette er det fantastiske med Vedanta. Spørsmål: Kan du dele noen undervisninger fra Bhagavad Gita som kan bli anvendt i det daglige liv og dette med å vokse som en person? Neema påpeker at det er en utbredt klisje at man må vie seg helt og fullt til kunnskapen, forlate alt bak seg og leve som en eremitt. I tillegg er det en klisje at man må fokusere helhjertet på studiene og betrakte verden som en illusjon. Det samme er holdningen om å frigjøre seg fra ønsker og distansere seg fra verden. Neema finner det overraskende at disse ideene er så utbredte, fordi det finnes et vakkert vers i Gita som sier at det ikke handler om å legge alt bak seg. Det handler om å endre holdningen din og måten du ser på problemer. Det handler om å oppnå helhetlig forståelse (Det Totale Sinnet) og når du oppnår det, ser du sannheten i Det Totale Sinnet: Det handler ikke om å legge alt bak seg. Enhetsforståelse betyr at du kan være hvor som helst. Det finnes et vakkert vers i Gita som uttrykker denne ideen. Krishna kommer med en kraftig erklæring som sier at veien du følger i livet er gjennom handlingene dine, og du overgir dem til Det Totale Sinnet (Manifestasjonen - Den Intelligente Ordenen). For det finnes ingen person siden alt er en del av universet. Så hva betyr dette med handlingene dine? Det betyr at måten du handler på i verden blir overgitt til Det Totale Sinnet. Medlidenhet og offerrolle er faktorer som forvrenger våre beslutningsprosesser. Vi kan finne oss selv i situasjoner der vi føler oss tvunget til å alliere oss med mennesker som ikke handler på en etisk måte, og vi tror at vi må være lojale mot dem. Når vi holder munn og undertrykker våre egne behov og verdier, fører det sjelden til noe positivt.

 

Et eksempel på en person som ikke lot seg styre av hat og bitterhet er Krishna. Til tross for at hans mor forlot ham, og hans onkel ønsket å drepe ham, valgte han å ikke klage eller være bitter. Han spilte heller alltid på fløyten sin og opprettholdt en munter og rastløs disposisjon. Han var også vis og innsiktsfull.

Fokus på offerrolle begrenser vår evne til å leve et meningsfylt liv. Det er i stedet viktig å leve med visdom, og dette er en essensiell lære fra Bhagavad-Gita.


Atma Bodha (Selvkunnskap) er en prakarana grantha, en støttende tekst tilskrevet Sankara. Denne teksten er designet for å hjelpe leseren med å forstå Vedanta-synet som er presentert i Upanishadene. Det er viktig å merke seg at Atma Bodha ikke er en introduksjonstekst, men heller en ressurs for å assimilere Vedanta-synet på et enkelt språk. Boken presenterer grunnleggende ideer gjennom levende eksempler, og fremhever også avanserte temaer.

Denne serien på 20 leksjoner, som ble filmet under et 10-dagers intensivkurs i Vedanta i Rishikesh, India, fra 2. til 11. desember 2019, tar for seg flere viktige spørsmål:

  • Hva er det egentlige målet for ethvert menneske, og hvordan kan det oppnås?

  • Hvilke kvaliteter er nødvendige for å følge denne veien?

  • Hva er overlapping?

  • Hva er meningen med “jeg” og “verden”?

  • Hvordan kan vi forstå den grunnleggende ligningen i Vedanta mellom individet og universets årsak?

  • Hva er frukten av denne visjonen om enhet?

Neema Majmudar, som har studert Vedanta og sanskrit intensivt med Swami Dayananda Saraswati, er en viktig bidragsyter til denne serien.


Du kan lese mer om emnet Ramana Maharshi og emnet stillhet i Medium (kortversjon) - Guruen Ramana Maharshi om stillhet Medium RAMANA MAHARSHI (1879-1950) lydfil - Buzzsprout Ramana Maharshi kjent under navnet Bhagavan Sri Ramana Maharshi, var indisk guru og er en av Indias mest kjente mystikere på 1900-tallet.

Maharshi fikk sin mystiske erkjennelse ved 16-års-alderen. Etter denne opplevelse tok han til fjellet Arunachala nær den sørindiske by Tiruvannamalai. Dette fjell bodde han på resten av sitt liv. Maharshi ble tidlig meget berømt, og folk kom fra hele verden for å samtale med ham. Blant hans gjester var Mahatma Gandhi, Paramhansa Yogananda og Paul Brunton. Paul Brunton gjorde Ramana Maharshi kjent i Europa med bøkene A Search in Secret India (1934) og The Secret Path (1935).

Ramana Maharshis grunnleggende lære, der regnes for å høre til advaita vedanta-filosofien og jnana-yoga, går ut på å spørre seg selv: Hvem er jeg? Gjennom en vedvarende selvutspørrelse mente Ramana Maharshi at man vil nå til den erkjennelse at jeget ikke er bundet til kroppen, men er universelt. Ramana's respons er i tråd med den tradisjonelle Vedanta-filosofien. Han hadde stor respekt for kunnskapen som ble bevart i Selvgranskingsvitenskapen. Til tross for dagens vanlige oppfatning om den irrelevante naturen av den eldgamle og tidløse tradisjonelle Advaita Vedanta, var han svært skarp når det gjaldt skriftene. Han skrev til og med en tekst, Upadesha Saram, som har blitt gitt status som en Upanishad av det tradisjonelle Vedantasamfunnet, noe som er en stor ære.

Denne undervisningen fokuserer på å skille mellom subjektet (seeren) og objektene (det som blir sett), for å forstå at alt som blir opplevd, inkludert mystiske erfaringer, ikke representerer det sanne selvet.

Det er viktig å erkjenne at den som ser (vitne) erfaringene er deg selv, ditt sanne jeg. Når du klarer å skille seeren fra det som blir opplevd, vil du kunne realisere din sanne identitet og forstå at du er selvet. En ting som mange beundret med Ramana var hans motstand mot å skape en fantasifull personlig undervisning om selvrealisering, i motsetning til mange moderne lærere. Hans erklæringer var i samsvar med skriftene innen yoga og vedanta. Selv om det har gått et halvt århundre siden Ramana døde, betraktes han som en svært moderne vismann når man tenker på at den vediske åndelige tradisjonen er tusenvis av år gammel. Hvorfor vegret han seg for å gjøre det? Jo, fordi ingen moderne undervisning behøves. Hele opplysningsopplegget ble utarbeidet for lenge siden. Opplysning handler enkelt og greit om forståelsen av selvet og dets forhold til erfaring, egoerfareren og formene egoet erfarer. I et nøtteskall er det forståelsen - mens formene er avhengige av selvet og at selvet ikke er avhengig av formene. Den friheten fra binding til erfaring kalles moksha, eller frigjøring. Det er ikke noe du oppnår, det er noe du er. De operative ordene er blitt fjernet. Hvilken fjerning er det? Tillater ødeleggelse av ubevisste tendenser (vasanaer) å oppnå selvet? Eller er opplysning fjerning av oppfatningen av at verden er separat fra selvet? I Ramanas undervisning finner du begge disse ideene. Ordet "verden" brukes egentlig som en psykologisk term, og refererer ikke til den fysiske verden. Den fysiske verden, selv om den i realiteten er fysisk, representerer selvet og er upersonlig. Den ble ikke skapt av individer og kan ikke fjernes av individer. Det er den psykologiske projeksjonen, basert på forestillingen om at selvet er adskilt, utilstrekkelig eller ufullstendig, som må fjernes ifølge Ramana. Hans undervisning, kalt vichara (gransking), har røtter som går tilbake flere tusen år. Hensikten med granskning er å oppnå kunnskap, ikke å fysisk fjerne sinnet. Hvis han hadde undervist Yoga som et middel for frigjøring, ville han ikke ha oppmuntret til granskning, da Yoga er dedikert til samadhi-erfaringen, ikke til erkjennelsen av selvet.

Problemet oppstår når noen tror at man må oppleve det samme som Maharshi for å oppnå opplysning, og fokuserer for mye på opplevelsene. Det som gjorde ham opplyst var ikke bare opplevelsene, men heller forståelsen og realiseringen av selvet. Individer med lignende opplevelser som ham kan ha ulike tolkninger av sine erfaringer og ikke nødvendigvis realisere sin egentlige identitet.

Hvordan vet du at ditt sinn ikke tenker? Hvordan kan du være sikker på at sinnet er dødt? Du er bevisst på fraværet av tanker, men dette har ingenting å gjøre med din egen tilstedeværelse. Du er alltid til stede.

Det er mulig å oppleve imponerende ting under meditasjon. Det finnes ulike nivåer av samadhi, og erfaringer av ikke-dualitet kan oppstå. Mennesker som har hatt nær døden-opplevelser rapporterer ofte om tilstander av ubegrenset lykke, kjærlighet, tidløshet og kosmisk enhet. Disse opplevelsene kan være inspirerende og bidra til en dypere forståelse av ikke-dualisme. Men det er viktig å huske at dette fortsatt er refleksjoner av Selvet og ikke Selvet i seg selv. Det er en fare for å se erfaringen som et mål i seg selv, i stedet for å se den som en mulighet til å lære og vokse. Ramana Maharshi er et eksempel på dette. Gjennom samadhi i ung alder ble han fri, ikke på grunn av erfaringen i seg selv, men på grunn av forståelsen som kom etterpå. Dette er sjeldent - de fleste oppnår frigjøring gjennom kunnskap heller enn erfaringer alene. Erfaringer er viktige, men de må sees i sammenheng og forstås på riktig måte. Som nevnt tidligere, kan man bli inspirert av ulike moderne lærere eller av lærere fra fortiden som ikke følger Vedanta Sampradaya-undervisningen fullt ut. Men ved å søke veiledning fra Vedanta Sampradaya-lærere, vil man ikke gå glipp av den kunnskapen som vedaene tilbyr. Man får undervisning av kvalifiserte lærere som følger enten det tradisjonelle eller det vestlige formatet. Problemet med manglende kunnskap hos såkalte ikke-dualistiske lærere eller lærere som er inspirert av vedaene, er at man kan la egne meninger påvirke våre forståelser av virkeligheten. De som følger Vedanta Sampradayatradisjonen lar skriftene styre som et upersonlig middel til kunnskap for å fjerne uvitenhet, i stedet for å basere seg på ens egne meninger og synsing om hva som er riktig eller sant. Tillit til læren er en viktig kvalifikasjon, og det er opp til hver enkelt å utforske og undersøke den selv. En lærer kan ikke opplyse eller fjerne uvitenhet for en person, men kan undervise i en metodikk som gjør det mulig for en å utforske virkeligheten og personlige erfaringer. Selvkunnskapen som oppnås gjennom møysommelig arbeid over tid, fjerner til slutt uvitenheten.

Ramana Maharshi har blitt ansett som den stille vismannen fra Arunachala, og skilte seg fra tradisjonelle vedanta-lærere i Sampradaya-tradisjonen. Han var ikke flytende i engelsk og kunne derfor ikke verifisere alle som oppsøkte ham eller skrev bøker om ham. I Vedantaundervisningen blir stillhet betraktet som en metafor og anvendes for å indirekte formidle kunnskap, og for å forberede et kvalifisert, modent og klart sinn for selvrefleksjon. Jeg har skrevet bloggen Ramana Maharshi og emnet stillhet, som du kan lese mer om her.

Min bok Bevissthetsvitenskap - Selvgransking av Virkelighetens Natur er til salgs. Og det er essensen av undervisningene til Swami Dayananda, Swami Paramarthananda, James Swartz og andre ved Shiningworld, Neema Majmudar og Ramana Maharshi. Jeg er evig takknemlig til disse, som har vært store inspirasjonskilder for meg i å skape denne boka. Jeg har planer om å oversette sammen med en profesjonell oversetter disse bøkene etterhvert til norsk i årene som kommer - kommentarer av James Swartz: Atma Bodha - Selvkunnskapens flamme De Tre Energienes Yoga - Gunaene Kjærlighetens Yoga (kommer ut i august 2025) Mandukya Upanishad og Gaudapadas Karika Panchadasi - Inquiry to Existence + et par Ramana Maharshi bøker kommentarer fra Edwin Faust, James Swartz og Rory Mackay iforbindelse med Bhagavad Gita og Swami Dayananda sine bøker Verdi av Verdiene + Tattva Bodha - Kunnskap om Sannhet.


Bhagavad Gitas Visjon – Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den - kom ut den 101121. (Du kan lese sammendrag her på denne siden.)


Av David Storøy


285 sider – kr 288,- ( bok kr 200 + porto kr 88.-) i vanlig papirformat om sendes i posten og kr 80,- i ebokformat (pdf). Vipps til mobilnr: 47078723. Email: davidvedanta@icloud.com Jeg tar også paypal, som du kan se her. Kr 200,- om hente den i Bergen. Det er bare å komme med forespørsel om man ønsker at jeg skal ha foredrag/satsang om denne boka eller lage i stand kurs.


Du får smakebiter av alle 8 kapitlene i artikkelserien på medium.no om Bhagavad Gita Visjon, som du kan lese mer om her.--

David Storøy deler på sin hjemmeside Bevissthetsvitenskap.com og i boka Bevissthetsvitenskap: Selvgransking av Virkelighetens Natur (2020) sin store kjærlighet for Vedisk kunnskap og livsvisdom. Han er også veileder i Vedanta på frivillig basis i Bergen.561 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page