top of page
  • David Storoy

Kvantefysikkens grunnleggere,Schrødinger og Bevissthet

Oppdatert: 12. jan. 2020

PIONÆRER I KVANTEFYSIKKEN VAR INTERESSERT I VEDAENE OG VEDANTA Erwin Schrødinger,Werner Heisenberg og Niels Bohr var alle interessert i å studere Vedaene og Vedanta. De flørtet med Vedanta for å si det sånn og gikk ikke i dybden,som de studenter og lærere som følger tradisjonell Advaita Vedanta idag,men Schrødinger var absolutt en av dem som inspirerte meg til å følge Tradisjonell Advaita Vedanta og hadde en viss innblikk i hva selvkunnskapen hadde som viktig emne: Bevissthet.

Erwin Schrødinger med et sitat fra en av hans bøker,What is Life - Hva er livet.Han forstod at bevissthet var grunnleggende eller essensen i alt. Og var litt kjent med konseptet maya.(en ser litt lengre ned i bilde nr 2)

Heisenberg sa «Kvanteteorien vil ikke se helt latterlig ut til mennesker som har lest Vedanta. «

Fysikeren Fritjof Capra ble intervjuet av Renee Weber i boka Holografisk Paradigme (side 217 -218),hvor han sier at Schrødinger hadde flere diskusjoner med Heisenberg. Heisenberg var i India og møtte Tagore. De pratet en del om indisk filosofi og at samtalene hadde hjulpet Heisenberg en del i hans arbeide i fysikken, fordi de viste han at alle nye ideer i kvantefysikken var ikke sprøe. Han realiserte at det var en hel kultur, som hadde skrevet under på lignende ideer.

Den berømte Danske fysikeren og Nobel Pris-vinner Niels Bohr fulgte Vedaene. Han sa «Jeg går inn i Upanishadene for å stille spørsmål.» Både Bohr og Schrødinger, grunnleggerene av Kvantefysikken var ivrige lesere av Vediske tekster og observerte at deres eksperimenter i kvantefysikken var samsvarende med hva de de hadde lest i Vedaene.


Schrødinger når han snakket om universet hvor partikler er representert av bølgefunksjoner sa dette: «Enheten og kontinuitet av Vedanta er reflektert i enheten og kontinuiteten av bølgemekanikker. Dette er fullt ut i samsvar med Vedantas konsept om alt er ett."

Ifølge Walter J. Moore på side 125 av hans biografiske arbeide Livet til Erwin Schrødinger: «Schrødinger fant ut at Vedanta underviste at bevissthet er entall, alt skjer og spilles ut i en universellt bevissthet og det er ingen flertall av selver.

Schrødinger trodde det ikke var mulig å demonstrere bevissthetsenheten av logiske argumenter. En måtte se på analogier og han forstod den ikke-materielle evige naturen av bevissthets-selvet og hvordan selvet er forbundet til det høyeste.

Vediske tekster som Bhagavad Gita og Upanishadene ble vurdert som en av de mest innflytelsesrike bøkene skrevet av personer som Thoreau, Kant,Scophenhauer,Schrødinger,Werner Heisenberg, Tesla og Einstein blant annet.


Lothar Schafer møtte jeg i 2013 i San Jose,California på Science and Nonduality(Vitenskap og ikke-dualietetkongress) og han nevnte at han hadde utdannet seg i Oslo og i Helsinki. Og bor nå I USA. En veldig morsom og hyggelig person dette. Jeg ble fasinert over boka hans - INFINITE POTENTIAL - GRENSELØS POTENSIALE. Han har god kunnskap om teoretisk fysikk og kvantefysikk. i denne videosnutten fra et foredrag på den kongressen jeg var på, prater han om noe av det han kommer med i nevnte bok

Kvantevirkelighet Kvantefysikk er stedet hvor urgammel filosofi og ny vitenskap møtes, sier Lothar Schäfer. Klassisk fysikk er materialisme. Alt er forklart når det gjelder partikler i bevegelse,som adlyder Newton`s lover. «I begynnelsen formet Gud materie i solid,masse,hard og ugjennomtrengelige partikler, skrev Isaac Newton i 17 århundre, så veldig hardt at det ikke kan ødelegges i biter.»

Kvantefysikk er fysikkavdeling,som har med elementære vesentlige deler av ting: elektroner,atomer og molekyler. På nivået av disse tingene så finner vi ut at :

1) Grunnlaget for den materielle verdenen er ikke-materiell; 2) Det er en del av virkeligheten som vi ikke kan se, men det den er,er virkelig,fordi den har et potensiale til å handle gjennom oss.

I kontrast i det 20 århundrets oppdagelse av kvantefysikk så konkluderte Heisenberg at atomer og elementære partikler ikke eksisterer som enkle materielle partikler».

3) Virkeligheten er en udelt helhet. 4) Bevissthet er en kosmisk eiendom.

I Erwin Schrødinger`s kvantemekanikk er ikke elektroner i atomer og molekyler materielle partikler eller små baller,men gjeldende bølger. Du må tenke at disse bølgene er mønstre av informasjon eller matematiske former. Deres natur er som sannsynlighets bølger. Men sannsynligheter er dimensjonsløse numre, som bærer ikke på masse eller energi, men bare informasjon om numeriske relasjoner. Likevel så er den synlige orden av verdenen fastsatt av interaksjoner med disse usynlige bølgene. Deres innblanding bestemmer,for eks. hva slags molekyler eksisterer og hvordan disse molekylene påvirker hverandre i vår kropp til å holde oss i live.

I moderne vitenskap var oppdagelsen av ikke-materielle former som elementer av virkelighet en overraskelse,men den er ikke ny. Allerede i det 6 århundret så lærte Pythagoras at alle ting er numre; Og Platon trodde også at atomer var matematiske former. Som med urgamle vismenn hadde merket seg, at når vi prøver å gå materiens natur til røttene, som at nivå på atomenes innfall av materie er borte,og at vi befinner oss i en virkelighet av ikke-materie former.

Som ikke-materiell enheter, er disse formene usynlige. De transcenderer vår erfaring,fordi de er ikke noe å se. Likevel,så er de virkelig, fordi det har et potensiale til å manifestere seg i en empirisk verden og handle i det. De former en virkelighet av muligheter i den fysiske virkeligheten, når man gjennoppfrisker Aristotle`s teori om at det er 3 sett av væren: Virkelig-væren,ikke-væren og mulighet-væren. Siden de transcenderer vår erfaring,kan vi ikke vite dets presise natur av former i mulighetenes virkelighet, men det er indikasjoner at de er bølger og at disse bølgene er indikasjoner på at de er forbundet, som vann bølger i et hav. For å forestille oss at det transcenderte bakgrunnen av universet er en udelt helhet, hvor alle ting og mennesker er forbundet. Aristoteles oppfant konseptet av potensiale og ble inspirert av Parmenides (født 515 f.kr, død 450 f.kr) var en filosof som i verseform fortalte hvordan han av en gudinne læres opp om verdens egentlige vesen. Hans argumentasjon bygger på disse hovedpunktene: verden er en uforandelig, evig, sammenhengende enhetlig kule og sansene som forteller oss annet, lyver. Forandringen er umulig i og med at ingenting kan bli til av ingenting. Det som er, det er. Det kan ikke ha blitt til av ingenting og ei heller slutte å eksistere. Parmenides mener at forklaringen på den forandring og bevegelse som sansene gir inntrykk av, ligger på et rent tankemessig plan. Og dermed må være en løgn. Hos Parmenides er tomrom umulig, for det er ikke-eksisterende og ikke-eksistens kan umulig ha utstrekning.

Giordano Bruno(født 1548 og ble brent på bålet i år 1600), som var en filosof og domikaner munk og nevnte dette om virkelighetsstrukturen: Er en sammentreff av materie og form, potensiale og handling, slik at det å være logisk delt i hva som er og hva det kan være, fysisk udelt og ett. Potensiale betyr helhet.

Niels Bohr nevnte at menneskeerfaring avslører ingenting om virkelighetsnaturen. Kvantefysiker Lothar Schafer stiller spørsmålet om hvis observasjoner forteller oss ingenting om virkeligheten og betyr det at virkeligheten er ikke-empirisk?

Albert Einstein sa at det var noe galt med kvantefysikken. Den er ufullstendig. Noe mangler. I bølgeformene av molekyler så oppdager vi likeverdighet mellom det mentale og det fysiske planet. Molekyler påtar seg ingenting den ikke er tillatt å gjøre av bølgeformer i deres kvantetilstander,som eksisterer i molekyllignende system av indre bilder. Konseptet av indre bilder kommer fra psykologi. Hjerne viteskapsmannen Gerard Hüther kaller de indre bildene alt det som er gjemt bak den synlige overflate av levende vesener og som kontrollerer deres handlinger.

I kjemi foretar ikke et molekyl noe den ikke er tillatt av en bølgeform, et indre bilde av en kvantetilstand. I livet tar mennesker på seg ingenting som ikke er tillatt av sinnets indre bilde. Dette er likeverdigheten av det mentale og fysiske. Kvantefysikk viser seg som Universets psykologi. Siden indre bilder kontrollerer alle molekylære prosesser,må de også ha kontrollert, livets evolusjon. Vi kan tenke oss at livets evolusjon er en prosess av at livsformer tilpasser seg til former i den kosmiske virkelighet av muligheter. Fra harmonien av det mentale og fysiske, så var det et lite steg til å begrepet at bevissthet er en kosmisk eierskap. Det er ikke det at fysikere har sett i deres forksning bevis for en kosmisk bevissthet. Det var ikke noe uventete avsløringer, men subtile forslag,som gjorde at noen fysikere ble presset til denne konklusjon.

Ta for eksempel,fakta om at kvantebølgefunksjoner former en virkelighet av potensiale. I dette er det mer tanke-lignende enn ting-lignende. Tanker har også et naturlig potensiale. Dine tanker er virkelig i deg, usynlig for andre, men de har et potensiale til å uttrykke seg i den empiriske verden. Hvis bølge funksjonene av kvantetilstandene er tanker,dukker dette spørsmålet opp: I hvilket sinn eksisterer de i? På samme måte,er bølger av kosmisk potensiale av virkelighet mønstre av informasjon. Normalt har informasjon hensikt til å være til nytte for et sinn eller en bevissthet. Men spørsmålet er: Hvilken bevissthet er involvert? Siden disse formene eksisterer i en transcendert virkelighet av universet, betyr det at det er en kosmisk bevissthet?

På denne måten har flere pioneerer av kvantefysikken konkludert med at materiale i verden er sinnsmateriale, som Arthur Stanley Eddington uttrykket det i 1930årene. Et spesielt kraftfull argument for bevissthet som en kosmisk eiendom kommer fra David Bohms syn på virkeligheten at den er en udelt helhet. Hvis universet er en udelt helhet, som Menas Kafatos og Robert Nadeau har konkludert med,kommer alt utifra en helhet og tilhører det, inkludert vår bevissthet. Derfor er bevissthet en kosmisk eiendom.

Som før var fremtreden av denne ideen i fysikken en overraskelse,men ikke noe ny. Allerede på 18- tallet så lærte den tyske filosof idealisten Georg Wilhem Friedrich Hegel at Absolutt Ånd, er hovedsakelig virkelighetsstruktur, og alt kommer ut av det og tilhører det, inkludert vår egen tenking, som er til sist tenking av kosmisk ånd, som tenker i deg. Og selv Hegel var ikke den første til å uttrykke slike synspunkter. Tusener av år før Hegel, har indiske vismenn beskrevet at når du tar en del krukker,som er fyllt opp av vann og plasserer de i solen, så er solen i hver og en av dem. Selv om det er bare en sol. På samme måte konkluderte de at bevissthet er funnet i utallig mennesker, selv om det bare er en bevissthet: kosmisk bevissthet.

Mange fysikere reagerer med sinne til slike sammenligninger. Men selv om du liker det eller ikke, så beskriver kvantefysikken verden slik at det har tatt vitenskap i sentrum av urgammel åndelige læringer. For eksempel , i metafysikken til Plotinus, som levde i det 3 århundre etter Kristus, Gud er ett og verden er ikke skapelsen av Den Ene,men som Johannes Hirschberger beskriver det som, en utstråling av det gudommelige.

Hvert molekyl inneholder praktisk talt uendelige numre av kvantetilstander, en som er opptatt,mens andre er tomme. Kvantefysikere kaller disse tomme tilstandene virtuelle. De representerer virkelighetspotensiale i et molekyl, som fremtidens empiriske strukturer kommer fra, i moderne fysikk så er alle empiriske strukturer aktualisering av virtuelle tilstander. På en forbløffende måte, så ble samme uttrykk brukt av Meister Echhart ,en tysk munk og mystiker, som forklarte den empiriske verdenen. Meister Eckhart trodde at den empiriske verdenen er en aktualiseringer av en usynlig orden,som han kalte for virtuell væren av ting. En må lure på hva som egentlig skjer i vårt menneskesinn når en mystiker og en gruppe av moderne kjemikere uavhengig kaller virtuell en ikke-empirisk område av virkeligheten.

De virtuelle tilstandene av molekyler er en skapelse i en område av bølger. I Kashmir Shaivism, så kommer den synlige verden ut av Spanda: subtile vibrasjoner,bølger, eller pulserende energier i det gudommelige. Som Muller-ortega forklarer det som, Spanda er bølgene av bevissthetshavet,som uten den er det ikke noe bevissthet i det hele tatt. Må vi tro på at Schrødinger`s bølgefunksjoner er pulserende energier i det gudommelige? For moderne vestlig sinn er det umulig å akseptere harmonien av det fysiske,spirituelle og det mentale er en metamorfose (forvandling) av vår bevissthet trengs for å akseptere verdensbildet til den nye fysikken. Oppdagelsen av kvantefenomenet kan være tegn på at bevissthetsstrukturer går igjennom mutasjoner på en eller annen måte ,som Jean Gebser har forklart flere faser av vår evolusjon. Og i et holistisk kvante univers, så kan kosmisk orden passe for en modell for menneske orden. Det er ikke noe konflikt mellom en spirituell og en rasjonell forståelse av verden, og vi kan bygge en verdensorden basert på samarbeid,ikke konkurransse, men på godhet, og ikke aggresjon.

Noen ord fra Lothar om hans malerier,som illustrerer denne artikkelen: «Når jeg vokste opp, så var jeg fasinert av bølger. Jeg elsket havet og hver dag så jeg bølger i elven Rhinen. Etter hvert som tiden gikk, så ble min lidenskap for bølger så intenst at jeg følte trang til å lage malerier av bølger og sjøer. Problemet med mine malerier var at bølgene,som jeg malte, kom fra overalt,inkludert himmelen. Når som helst jeg malte sjøer,så kom bølgene ut av singulære punkter i himmelen, og båtene seilte gjennom rom som fly. På den tiden var jeg ikke oppmerksom på konseptet av Spanda, de usynlige kosmiske vibrasjonene i det gudommelige,som de urgamle indiske vismennene lærte var de kreative prinsippene av universet. "

Nå har jeg ingen tvil: Min lidenskap for bølger var behovet av Spanda i meg. (Lothar Schafer ,Professor emeritus av Universitetet i Arkansas og forfatter av boka GRENSELØS POTENSIALE. )

Jeg har hatt flere interessante dialoger i de siste ulike nettforaer. Og her kommer en slags konstruktiv kritikk om emnet: "Kvantemekanikken inspirert av Vediske skrifter?" "Svaret er ganske enkelt Nei. En historisk gjennomgang av kvantefysikkens historie gjør det helt klart at ingen slik inspirasjon lå bak de grunnleggende nyvinningene i pionærtiden, eller den mest produktive fasen på 20 og tidlig 30-tall, og heller ikke vedr. forløperne i form av Bohrs atommodell og den viktigste oppdagelsen av alle, Max Plancks oppdagelse av at energi er kvantifisert.

Når det er sagt er det et faktum at mange av kvanteteoriens pionærer fattet en interessen for Østens filosofiske tradisjoner, og Niels Bohr hadde nok stor innflytelse her, i kraft av å være en "farsfigur" for en ny generasjonen av fysikere. Men å si at kvanteteorien kom som ifølge av dette er å snu det på hodet: Det var snarere slik at kvanteteorien vanskelig eller umulig lot seg "forstå" med basis i en main-stream vestlig filosofisk tradisjon. For Bohr var det særlig et spørsmål om eksistensen av komplementære motsetning som følger av kvantemekanikken (f.eks. forholdet mellom en partikkels posisjon og moment), et forhold som ikke finner en tilfredstillende forklaring i klassisk mekanikk. Han lånte imidlertid forestillingen om de komplementære størrelsene Yin og Yang fra taoismen, og inkorporerte senere dette velkjente symbolet i sitt våpenskjold da han ble adlet, sammen med mottoet " contraria sunt complementa" (motsetninger er komplementære).

Etter hvert utviklet han en virkelighetsforståelse mange fant vanskelig for å akseptere - både Schrödinger og Heisenberg følte at han på fundamentalt vis konfronterte deres verdensbilde, noe som fikk Schrödinger til å si at dersom kvanteteorien er riktig, da skulle han ha ønsket at han aldri ble fysiker; og Bohrs konflikt med Einstein er berømt. Men både Schrödinger og Heisenberg utviklet etter hvert deres egne filiosofier basert på f.eks. østens skrifter, og for Shcrödinger fikk først og fremst de indiske Upanishadene en stor betydning (ikke vedaene, som trådstarter hevder). Som han skriver i sen svært leseverdige boken "Mind and Matter" følte han at han måtte velge mellom to filosofiske fundamenter som begge kunne utgjøre en adekvat forståelsesramme for kvanteteorien: Den ene var interessant nok Leibniz sin monadologi, og den andre var den som ble antydet i Upanishadene; men fordi han ikke kunne fordra implikasjonene fra førstnevnte (slik han (mis)forsto Leibniz) valgte han Upanishadene som et mer estetisk tilfredstillende fundament.

Ellers er jeg (stort sett) enig med de kritiske kommentarene her på tråden: New Age er en pest og en plage også i måten kvantefysikken representeres og tildels kommersialiser på (det sier jeg, som på sett og vis selv er "new-ager"). Jeg har så og si til gode å se en av disse kvanteguruene som kan regne, noe som er fundamentalt for å gripe i det minste litt av kvantefysikkens essens - å påstå at man har forstått kvantefysikken uten at man har mestet dens matematiske fundament (mest raffinert uttrykt gjennom Dirac-formalismen) viser bare at man i usedvanlig grad er utstyrt med en frekkhetens nådegave. (På den andre siden sett mente Feynmann at ehvner som hevder å forstå kvanteteorien viser med en slik påstand at man ikke har forstått noe som helst). Men uansett, det er et interessant faktum at mange av kvantefysikkens pionærer fattet interessen for Østens filosofiske tradisjoner. At dette misforstås og misrepresenteres og trekkes ned i søla av new-age burde ikke få andre til å se forbi dette faktum.

Jeg har tidligere anbefalt essaysamlingen redigert av Ken Wilber: (som for øvrig er åpen for mye, og på sett og vis kan betraktes som en "guruskikkelse" for de mer intellektuelle segmentene av new age) er selv svært så kritisk til moderne spekualtiv kvantefilosofi - ikke bare til de verste new-age fantasiene, men også til Fritjof Capra og hans tanker. Likevel har Wilber respekt for tankene til kvantefysikkens pionerer vedrørende disse forholdene - noe som kan skyldes at han selv bygger på filosofer som Whitehead og Bergson, som begge var glødende opptatt av kvanteteori.

Kort kommentar til dette: Jeg er enig i det meste også tildels dette med New Age fantasiene i Kvantefysikken. Det er mye spekulativt helt klart, men likevel det er også en slags kreativitet og nysgjerrighet hos noen vitenskapsmenn at en ikke kan forkaste alt der heller. Å skape broer mellom Kvantefysikk og det spirituelle eller Vedanta bevissthetsvitenskap er ei heller veien å gå,som jeg har innsett. Det er ulike virkelighetsordener,som kvantefysikk og bevissthet handler om.

Kvantefysikk kommer heller ikke fra Vedaene, men Vedaene har inspirert Heisenberg,Schrødinger og Bohr i arbeidet de gjorde for å grunnlegge kvantefysikk til å ta det på alvor og de så paralleller som nevnt.

Forøvrig så er Upanishadene i slutten av alle Vedaene og Vedantas kunnskap er hovedsaklig fra Upanishadene,Brahma Sutraene og Bhagavad Gita. Det var eneste denne kritikeren bommet kraftig på.

Mer om Planck Skala - Kvantefysikk - Bevissthet - Vedanta Planck-skalaen er en interessant metafor for bevissthet. Problemet med vitenskap er at den representerer sinnets beste anstrengelse til å finne ut om den objektive sannheten av den materielle virkeligheten, innenfor den tilsynelatende virkeligheten. Derfor er den en fange av dens metodikk,som er basert på persepsjon og slutning av objekter alene. Fysikken prøver å være upartisk og unngå den myke vitenskapsfilosofi og psykologi ved å bruke dobbelt-blind eksperimenter som etablerer kunnskap uavhengig av vitenskapsmannen. Men den unngår bevissthet i det store og det hele,fordi den er bundet til dens epistomologi/vitenskapsteori, sansene. Den er begrenset til tolkning eller antakelser iboende i dens metodikk.

Det er veldig få empiriske fakta i vitenskap: Det meste av vitenskapskunnskap er basert på teorier om midlertidige fenomener. Vitenskap er kanskje ikke så blind og dogmatisk som religion, som den avskyr, men den er likevel blind. Så verdifull som vitenskap har blitt i å produsere teknologi,som har gitt oss livsstilen vi nyter i dag, for det meste faller den inn i religiøse feller som avviser å undersøke på nytt dens feilaktige/ eller ufullstendige antakelser om virkelighetens natur, spesielt dens vegring mot å granske bevissthet.

For å sitere Scott Tyson, en berømt vitenskapsmann og tenker: «Verken den vitenskapelige metode eller vitenskapelige kunnskap, som vi aksepterer som sannhet eller vår forståelse av verden vi lever i kan være akseptert som statisk, hvis sannhet er vårt seriøse mål. Søken for sannhet kan ikke bli separert fra behovet for kontinuerlig å undersøke igjen metodene, antakelsene og tolkningene hvor vår persepsjon av virkelighet er basert på.»

Selv om det likevel er sant, er problemet med hans ide: På hva skal en basere ens nye undersøkelser av fakta? Om en ikke har et kunnskapsmiddel,som viser livet fra bevissthetens sitt perspektiv, sitter vi fast i den tilsynelatende virkeligheten og det beste vi kan komme opp med er relative sannheter. Troen på dualitet er så kraftfull at det villeder og laster sinnet. Vi er som fluer,som er holdt inn i et glass med lokket på for en stund. Når lokket er fjernet, er fluene ikke i stand til å hoppe ut på grunn av at de har ubevisst gjort en kognitiv forpliktelse til troen om at det er et lokk på glasset

Vitenskap bruker bestemte standardiserte målemetoder til å oppnå informasjon på enhver gitte emne, hovedmålet til å avgjøre konsekvenser av resultater i deres data. Vitenskapelig måling holder ikke når det gjelder bevissthet,fordi vitenskap forstår ikke Isvara/Det Totale Sinnet eller tar gunas i betrakning. Vitenskapslovene som de er forstått er derfor begrenset og vil forbli det, uansett hvor mye fremgang er gjort eller opplyst vitenskapen, helt til bevissthet tas i betrakning og Isvara/Det Totale Sinnet er forstått. Vitenskap har likevel hatt en stor innvirkning på vår nåværende verdensbilde, og Vedanta har ingen strid med det, som et kunnskapsmiddel for objekter, men det er ikke gyldig kunnskapsmiddel til bevissthet.

Oppdraget til vitenskap er å observere og måle det materielle universet. For at noe skal kvalifisere som verd å studere, må den ha egenskaper som er observerbare og målbare.Kunnskapsmiddelet til vitenskap er persepsjon og slutning, og det er ikke ment til å bli brukt for noe annet enn objekter. Mens undervisningen på tilsynekomster av skapelsen og hva det betyr som undervist av Vedanta vil definitivt ikke interessere de fleste fysikere, faktumet er at kvantefysikk, rådende teori i vitenskap og hva den peker på, sier akkurat det samme hva Vedanta sier. Hva kvantefysikk peker på er at bevissthet er substansen og at den materielle virkelighet er ikke materiell, men består av bevissthet.

Kvantefysikk beviser at observasjonen av et objekt kan umiddelbart påvirke atferden eller et annet stort fjerntliggende objekt, selv om ingen fysisk kraft er brukt, kalt for sammenfiltring. Da dette peker til ikke-dualitets virkeligheten forekommer ikke for vitenskapsmennene selvfølgelig! Kvantefysikk beviser at objekter kan være i to steder på samme tid og objektet blir bare en virkelighet over dens observasjon. Verste av alt, det virkelige skjelettet i skapet av vitenskap er at kvantefysikken benekter eksistensen av en fysisk virkelig verden uavhengig av dens observasjon, en veldig ubehagelig fakta, som stirrer vidåpent i vitenskapens fjes, uansett hvor mye den ønsker å late som at den ikke er der.

I ordene av Pascual Jordan, en av grunnleggerne av kvanteteorien: «Observasjoner forstyrrer ikke bare hva som er målt, de produserer det. «Hva som er interessant er at kvantefysikk som en teori fungerer perfekt, hvorvidt eller ikke en tror hva den beviser, som er nøyaktig hva Vedanta sier om bevissthet. Den praktiske anvendelsen av kvantefysikken har endret vår verden, likevel hva kvantefysikken roper ut og peker på at bevissthet er essensen, men faller for døve ører. Vitenskapsmenn,som har åpnet opp om dilemmaet kvantefysikk utgjør til vitenskap(Amit Goswami, Self-Bevisst Univers, Robert Lanza, Det Biosentriske Universet:

Bevisstheten skaper universet

Begrepet biosentrisme kommer fra latin, og betyr noe slikt som «livet i sentrum». Det er en teori som omfatter hele universet, og dikterer at det er livet som skaper universet, ikke omvendt. En tenker seg med andre ord at det er en persons bevissthet som skaper formen og størrelsen på universtets gjenstander.

Den berømte filosofen Kant er inne på det samme. Han hevdet at vi ikke kan si noe om tingene i seg selv, bare hvordan vi oppfatter dem. Lanza bruker en blå himmel som eksempel, og sier at cellene i en persons hjerne kan forandres slik at himmelen ser grønn eller rød ut.

I teorien kan vi hevde at en blå gjenstand, for eksempel, i virkeligheten er alt annet enn blå, da blå er den fargen som ikke blir absorbert, men reflekteres (avvises) og treffer øyet vårt.

- Til syvende og sist: Hva du ser kunne ikke eksistere uten bevisstheten din. Vår bevissthet gir mening til verdenen, skriver Lanza.

Scott M. Tyson, Det Uobserverbare Universet og andre vitenskapsmenn, som blant annet David Bohm,Lothar Schafer og Rupert Sheldrake er inne på noe,men fortsatt misforstår og tror at den uavhengige observatøren er sinnet, som er bevisst, istedenfor en forståelse at sinnet er et objekt kjent til bevissthet, den ene(og eneste) observatøren. Sinnet er ikke noe mer enn livløs linse hvor bevissthet er projisert.

Mange New Age-teorier har dukket opp rundt de samme misforståelsene av kvantefysikk, skaper pseudo-vitenskapelig sludder, bøker som The Secret/Hemmeligheten florerte av ubetydelige tolkninger av kvantefysikken,hvor en kan påvirke eller kontrollere den fysiske verden med ens tanker og handlinger. Her er Vedanta fullstendig enig med vitenskapsmannens avsky av slike ideer. Som forklart avslører Vedanta at selv om den tilsynelatende virkelighet ikke er virkelig, eksisterer den og den er styrt av lover eller dharmaer som regjerer den. Hvorvidt en er selvrealisert eller ikke, gjelder disse lovene deg. Det Totale Sinnets skapelse tar hensyn til hele eksistensfeltet og kan ikke bli manipulert på vilje, som forklart av karma yoga-undervisningen. Karma yoga er en holdning en anvender til enhver tanke eller handling. Du kan ta passende handling til enhver gitt situasjon til å oppnå maksimal sjanse av å få resultater du ønsker, men du har ikke ansvaret for resultatene. Eksistensfeltet(Det Totale Sinnet) har ansvaret.

Sannheten er at den virkelige kvantegåten er mer merkelig og mer dyptgående enn hva den vitenskapelige eller spirituelle scener får ut av den. På grensen hvor fysikk ikke lengre tvinger konsensus, er betydningen av kvantefysikken ganske kontroversiell og heftig debattert: Uheldigvis, ikke med et kunnskapsmiddel som kunne forklare det hele, som med Vedanta. Flere og flere vitenskapsmenn kommer ut av skapet, så å si, til å snakke om det. Det er mange berømte vitenskapsmenn,som har sett til Østen for svar, som med Erwin Schrødinger,som flørtet med Vedanta. Dessverre uten selvkunnskap er vitenskap som er nåværende praktisert sammen med alle andre tolkninger av sannhet vil fortsatt misforstå.

For å sitere vitenskapsmannen Eugene Wigner, Nobel prisvinner for hans bidrag til kvantemekanikk og atomfysikk: «Når området av fysisk teori var utvidet til å omfatte mikroskopiske fenomen gjennom skapelsen av kvantefysikk, kom konseptet av bevissthet i forgrunnen. Det var ikke mulig å utforme lovene av kvantefysikk i en samsvarende måte uten referanse til bevissthet. «

John Hagelin – Bruce Lipton – Candace Pert

Student: Er de fem elementene som utgjør mayas(skaper og skapelse)grunnmur og all materie allegorier eller bør jeg være i stand til å finne samme ide i vitenskap?

Vedanta-lærer: Det er ingen allegori. Det er ren logikk. Vitenskap har langt igjen til å nærme enighet med denne åpenbare sannheten, og det er mye mer opplyst tilnærming i disse dager. Noen vitenskapsmenn, som professor Bruce Lipton har spesielt gått langt for å bevise dette gjennom hans forskning i biogenetikk. Han beviste kateogrisk at vi ikke er bare et produkt av våre gener, at vi også er et produkt av vårt miljø. Han utviklet og beviste epigenetikk-teorien og jeg anbefaler folk å lese noe fra han,som med boka Tro,Dogmer og Biologi(Biology of belief). Professor Candace Pert har også gjort en flott jobb i hennes forskning, Emosjonelle molekyler. Det er flere vitenskapsmenn, som jobber for å bevise bevissthet er essensen for all eksistens. John Hagelin, som prater om superenhets stringteori,som essensen av væren eller eksistensen. Problemet med de fleste vitenskapsmenn, selv de mest opplyste, er at de ikke helt forstår Det Totale Sinnet,Skaper og Skapelse.

John Hagelin - Enhetsfelt - Holografisk prinsipp - Ormehull - Bevissthet I Workshop 2 før-kongress Science And Non Duality,San Jose California 2014:

John Hagelin hadde workshop om bevissthet gjennom kanin-hullet(uttrykk lånt fra Alice i Eventyrland og dokumentaren hva i huleste vet vi hvor Hagelin deltok i - What the Bleep). Hagelin har i yngre dager jobbet litt i det berømte stedet CERN i Sveits. Idag er han sjefsvitenskapsmann i organisasjonen, David Lynch Foundation, som er hovedsaklig opptatt av transcendental meditasjon og undervisning av dette i USA.

Hagelin har vært her en stund i lang tid, men har dessverre en begrenset versjon av bevissthet. Han er så nærme,men likevel så langt unna svaret på hva bevissthet er. Vitenskap kan ha kommet nærmere til å forstå bevissthet, men den tar den for å være noe vi har enn vi er, en slags fjerde tilstandsnivå. Bevissthet er ikke en tilstand, den forårsaker alle tilstander. Hagelin har ingen selvkunnskap eller veldig lite av den. Hans språk er erfaringbasert, han er en yoga-person og Maharishis store person i USA. Han fjerner ikke den som mediterer(handleren).

Vitenskap har ingen satya(det som er uforanderlig og står alene uavhengig noe annet)/mithya(det som er foranderlig og er avhengig av noe annet for å eksistere) undervisning. Hvordan skal en klare seg uten en kunnskap å negere handleren, personen og verden? Ikke mye, med unntak av å kile sinnet litt. Uansett har Hagelin vært til inspirasjon på min vei til å forstå og realisere hva bevissthet er.

Emner som Hagelin berørte var sammenkobling over avstand,tid-rom ormehull(sorte hull) og hjernen blant annet.

Et interessant spørsmål Hagelin prøvde å svare på : Hvordan kan menneskehjernen få tilgang til enhetsfeltet,som vi alle er en del av? Hagelin nevnte forskning fra Maldacena og Susskind som antok at kvantesammenfiltrering skjer gjennom ormehull og var innom emner som sorte hull,singularitet,string teori,mørk energi(anti-gravitet,vakuum mm

Det er fasinerende teorier som Hagelin kom med og Leonard Susskind har kommet blant annet ut med en bok,som er verdt å lese - som har med svarte hull, informasjon og String-teori revolusjonen - Holografisk Univers.

I en artikkel jeg skrev til Science and Nonduality,som het Kvantesammenfiltrering og ormehull nevnes dette blant annet:

"Kristan Jensen ved Victoria Universitet i Kanada og Andreas Karch fra Washington Universitet i Seattle antok at det 3 dimensjonelle rommet hvor kvarker(en av de minste byggesteinene i naturen vi kjenner i dag) er bosatt er en hypotetisk grense av 4 dimensjonell verden. I dette 3 dimensjonelle rommet, er sammenfiltrerte paret forbundet med en slags tankemessig streng. Men i dette 4 dimensjonelle rommet, blir strengen et ormehull.

Julian Sonner ved MIT i Cambridge bygger på Karch og Jensen sitt arbeide. Han observerte at et kvarke-antikvarke par,som kom ut produserte en sterk elektrisk felt,som sender den til den motsatte ladete partikkelen, som akselrerer i motsatte retninger. Sonner fant også ut at den sammenfiltrerte partikkelen i 3 dimensjonelle verden er forbundet med ormehuller i den 4 dimensjonelle verden.

For å komme frem til dette resultatet, brukte Jensen,Karch og Sonner det såkalte holografiske prinsippet, et konsept skapt av Maldacena,som påstod at en kvanteteori med gravitasjon i et gitt rom er tilsvarende til en kvanteteori uten gravitasjon i et rom med en mindre dimensjon, som utgjør den originale rommets grense. Med andre ord, er svartehull inni 4 dimensjonalt rom og et ormehull mellom dem er matematisk tilsvarende til deres holografiske projeksjoner,som eksisterer på grensen i den 3 dimensjonen.

Disse projeksjonene er essensielle elementærpartikler,som fungerer ifølge kvantemekanikk-lovene uten gravitasjon og en streng som binder dem. Ormehullet og det sammenfiltrerte paret lever ikke i det samme rommet,men de er tilsvarende matematisk.

Susskind og Maldacena argumenterte for at de originale kvantepartiklene er bosatt i et rom uten gravitasjon. I et forenklet gravitasjonsfri 3 dimensjonell modell av vår verden, kan det ikke være noen svartehull eller ormehull. Susskind tillegger at forbindelsen mellom et ormehull og sammenfiltrering i et høyere dimensjonalt rom er bare en matematisk analogi. Ormehullet og sammenfiltreringens likeverd bare gir mening i en teori med gravitasjon.

Imidlertidig, sa Karch og hans kollegaer at deres beregninger er et viktig første steg for å verifisere Maldacena og Susskind sin teori. Deres lekemodell uten gravitasjon gir en konkret realisering av ideen om at ormehull geometri og kvantesammenfiltrering kan være forskjellige manifestasjoner av den samme fysiske virkeligheten. "


Bevissthet trenger ingen validering Døden er bare en erfaringsendring, ikke noe mer. Du er alltid her, du har alltid vært her og du vil alltid være her. Det trengs ikke å bevise at jeg er bevisst, fordi det er selvinnlysende. Fra våre analyser av bevissthet, oppdager vi at det er eksistens, hva er. Hvis jeg spør om du har en tvil om du hvorvidt eksisterer eller hvis du er bevisst, vil du aldri svare bekreftende. Det må være rimelig å si at ingen har noensinne fortalt deg at du eksisterer eller at du er bevisst. Disse fakta trenger ingen åpenbaring, fordi de er selvinnlysende.

Hvert objekt trenger å bli validert av bevissthet, meg, men bevissthet i seg selv krever ingen validering. Som nevnt ovenfor er det ikke mulig at jeg kan vite noe om jeg ikke er bevisst. Du kan negere alle objekter, men du kan aldri negere den som vet, fordi den som vet må være dere til å negere noe. Bevissthet beviser eksistensen av alt. Siden den er evig eksisterende, må eksistensen være dens grunnleggende natur. Det er ikke to eller flere eksistenser. Vedanta sier at det bare er en, og den er ikke-dualitet. Hvis bevissthet er lånt fra en annen kilde, ville den ikke vare. Vi vet den er den eneste tingen som varer. Alt annet, alle objekter kommer og går. Hva som er lånt er ikke-essensielt. Hva som er grunnleggende er essensielt. Essensielt betyr at ingenting eksisterer uten bevissthet.

Knepet er å forstå hva det betyr å være bevissthet. Deri ligger all den ignoransen og all den undervisningen. Skepsisme er bra, så lenge du ikke forelsker deg i dine tvil.

Vedanta dekker alt Vedanta dekker alt: Kosmos,psyken og ren bevissthet, mens derimot materiell vitenskap bare dekker kosmos og psykologisk vitenskap dekker psyken. Verken materiell vitenskap eller psykologisk vitenskap forstår forbindelsen mellom dem,enda mindre om bevissthet,fordi deres felter og undersøkelsesmetodikk er gjensidig avvisende. Som mennesker er vi en kombinasjon av bevissthet(noen sier ånd) og materie og eksisterer i en rekke komplekse verdenslover og krefter. For å forstå oss selv så trenger vi et fullstendig/komplett kunnskapsmiddel.

Vedanta er ikke bare å realisere hvem du er bakenfor objekter ,som viser seg i deg. For å være sikker, er denne kunnskapen essensen av Vedanta,men du kan ikke leve som bevissthet i verden av objekter ,med mindre du kjenner til hva objekter egentlig er, og hvordan bevissthet og objektene det erfarende individet og erfaringsområdet fungerer sammen.

Vedanta er kunnskapen av tre ordener av det ene ikke-dualitets virkeligheten : 1) Ren bevissthet med(Isvara) og uten(paramatma) kapasiteten til å skape. 2) Materielle objekter(jagat) 3) Individet. (jiva). Vi kan si at individene/personene er små bunter behovsvillig bevissthet med forskjellig verdier og prioriteringer.

Vi trenger å forstå dem som de er. De involverer seg i verden av grove og subtile materielle objekter som er utsatt for upersonlige krefter og lover. Hvis ikke individer forstår strukturen av de objektive og subjektive verdenene hvor de lever i, da er kunnskapen deres ufullstendig og deres lidelser vil ikke avta.

Det tredje aspektet av Vedanta er ren bevissthet med og uten dens kapasitet til å skape objekter. Den er kalt for Isvara i vår tradisjon,men hvis du insisterer på et Vestlig ord så kan du kalle det for Gud. Vi liker ikke ordet Gud fordi de vanvittige ideene mennesker har plukket opp fra religioner gjør det vanskelig å forstå. Du kan ikke si så mye om bevissthet med unntak av de objektene som viser seg i den,selv om det er den viktigste biten i det eksistensielle puslespillet. Det er veldig enkelt og mer subtil enn det mest subtile objektet. Vi kan si mye mer om bevissthet i rollen som skaper av individer,individene i seg selv og objektene som de kommer i kontakt med.

For å være fri så trenger jeg å forstå meg selv som alt,ikke bare bevissthet isolert fra objektene ,som viser seg i den. Opplysthet er ingen erfaring som setter meg fri; Det er fullstendig kunnskap av meg selv som bevissthet og objektene ,som viser seg i meg. Det tar tid for selv-kunnskap å bli fullstendig fordi ignoranse er forferdelig seig. Du må høre på undervisningen om og om igjen og fjerne ignoranse litt etter litt.

Mange mennesker har realisert hvem de er på en erfaringsmessig måte og hevder at de er fullt ut opplyst,men vi kaller ikke det opplysthet. Disse såkalte opplyste er halv-bakte,hvis du vil vite fordi de har bare delvis kunnskap om virkeligheten. Mange lever ikke moralsk riktige liv og ser ut til å nyte forvirrede søkende med besynderlig syn på opplysthet. Hvis du ikke forstår det store bildet: hvordan alt henger sammen,hvordan alt er det samme og også forskjellig så er du fortsatt ikke opplyst.

Eneste måten du kan bevise betydningen av Vedanta er å underordne ditt sinn til den og la den fjerne din ignoranse, fordi det er bakenfor rekkevidden av alle andre bevismetoder, med andre ord persepsjon og slutning.


Bok og Video om emnet bevissthet og kvantefysikk,som er verdt nå nevne I 2007 kom det en morsom norsk bok,som prøver å flette sammen kvantefysikk,bevissthet,biologi og andre områder på en enkel og forklarlig måte. Det var inspirerende å lese den i sin tid og her er sammendrag av hva den handler om.

"Verden er magisk!" er en norsk bok som bygger bro mellom vitenskap og åndelighet. Ulrik Hegersamler innsikt fra flere fagfelt og viser en verden som ikke er kald, materialistisk og logisk, men tvert imot magisk! "Verden er magisk!" er en populærvitenskapelig bok med filosofiske undertoner. Heger presenterer et åndelig verdensbilde basert på hva vitenskapen har kommet fram til om bl.a. kvantefysikk og bevissthet. Vi ser at vitenskapen ikke kan forklare alt. Tidligere har den utelukkende konsentrert seg om detaljer. Klimakrisen gjort oss oppmerksom på at alt henger sammen, vi må leve i pakt med naturen. I takt med dette skiftet har flere og flere i den vestlige verden begynt å søke etter en ny forståelse av verden og vår plass i det hele, utover det vitenskap og de tradisjonelle religionene kan tilby. En god del av som tas opp i boken er kontroversielle teorier. Forfatteren sier i introduksjonen at kjernen i det han gjør er å filosofere over konsekvensene av ulike kjente teorier og sette dem inn i nye sammenhenger. Slutningene kan ikke sies å være vitenskapelige, men med vår grad av kunnskap kan de heller ikke avfeies som umulige. Ulrik Heger har jobbet med manuset i fire år og har satt seg inn i enorme fagfelt som fysikk, kjemi, astronomi, kosmologi, kaosteori, biologi, hjerneforskning, parapsykologi, filosofi og religion. Omslagstekst: Lurer du på hvordan universet har oppstått? Finnes det en Gud? Hvor er vår plass i det hele? Dette og en haug av andre spennende spørsmål får du svar på dersom du er villig til å gi deg ut på en vitenskapelig og filosofisk berg-og-dalbane som vil ta deg med til universets fjerneste avkroker, ned i en maurtue og langt inn i ditt eget hode. Tør du bli med?

En morsom reise i naturvitenskapens skyggefulle krinker og kroker et slags akademisk X-file fra CIA Ole André Sivertsens, TV-programleder, naturvitenskapelig forfatter og redaktør."

Ulrik Heger hadde også en youtubeserie hvor han pratet om Kvantefysikk og Bevissthet


Deepak Chopra har også inspirert til overskriften BEVISSTHETENS KREATIVE SPILL iforbindelse med Terje og Ragnhild Toftenes filmprosjekt med samme navn. En kan lese mer om en anmeldelse av den i Magasinet Visjon. Her er noen smakebiter:

rensesprengende er ordet for å beskrive New Paradigm Films nye prosjekt. En reise i kunnskap, møte med intelligente mennesker og et fyrverkeri av en film om bevissthet og livets dypeste eksistensielle spørsmål. Med god fortellerevne og mestring av filmmediet er det faktisk mulig. Filmen vil lett kunne oppfattes som intelektuell og for teoretisk, men det er en stor feil. Denne filmen er full av kjærlighet til kunnskap. Et skarpt blikk Filmatisk å forene kvantefysikk og det fremste av vitenskap med urgammel visdom for å besvare spørsmålet hvem er jeg, og hva er bevissthet, har blitt gjort før i ulike varianter. Mange husker filmen What the Bleep Do We Know fra 2004. Den gang tok det kinopublikum og store deler av selvutviklingsverdenen med storm. Det delte riktignok publikum i to, dem som hatet og elsket den. Nå har vi fått en film i samme fotspor. La oss håpe mottakelsen blir bedre og mindre kontroversiell. Det norskbaserte New Paradigm Films ved Terje og Ragnhild Toftenes har nylig lansert en to timers Tour de force, video over samme tema: Bevissthetens kreative spill Et nytt syn på virkelighetens natur. Filmen hadde premiere i september 2016.

Slektskapet til What the Bleep består i intervju med noen av de samme personene som Deepak Chopra, Bruce Lipton, Amit Goswami og andre, men ut over det rettes nå fokus enda skarpere inn på bevissthet, med mindre undring, men med mer kunnskap og en enda klarere forståelse. Dette er imponerende!

Et nytt paradigme Allerede innledningsvis blir vi bedt om å vrenge det etablerte verdensbildet fra utsiden og inn. Bevissthet er ikke en funksjon eller effekt av den materielle verden, men det er omvendt. Den materielle verden oppstår i bevissthet. Hjernen og nervesystemet produserer en strøm av elektroniske og kjemiske impulser, men hvordan dette blir til opplevelser er fortsatt for vitenskapen et ubesvart spørsmål. Hvordan noe som er materielt kan bli til noe immaterielt får logikken til å bryte sammen.

Fenomenet parkeres inntil videre som «The hard mind-body problem.» For noen havner det inn under vitenskapens ultimate dogme: Vitenskapen kan forklare alt, det uforklarlige tar bare litt lenger tid.

Vitenskapen har møtt uforklarlige fenomener før. Ofte har det resultert i å tenke utenfor boksen og bryte med vante forutsetninger. Slik oppstår en helt ny virkelighetsoppfatning eller paradigme. Vitenskapssamfunnet er konservativt av natur og framskritt skjer i følge vitenskapsteoretikeren Thomas Kuhn gjennom vitenskapelige revolusjoner. Andre har forslått at det skjer med en begravelse av gangen. For å forstå bevissthet kreves et paradigmeskifte. Et slikt skifte møter ofte motstand.

Flere perspektiver Filmen tar videre for seg fenomener som non-local entanglement,(ikke-lokalisering) hvor eksperimenter viser hvordan to elektroner på hver side av jordkloden reagerer samtidig på en impuls uten at det er noen som helst forbindelse mellom dem. Ikke-lokalitet betyr at noe kan eksistere utenfor tid og rom, være allestedsnærværende og gjennomtrenge alt.

Spranget herfra går naturlig til biologen Rupert Sheldrake. Han forklarer morfogenetisk felt og er hvordan naturen reproduserer informasjon fra et kollektivt hukommelsesfelt snarere enn fra gener. Cellene og hjernen er da som radiomottakere og laster ned allerede eksisterende programmer og informasjon slik en datamaskin er koblet på internett.

Holografiske bilder er enda en del av puslespillet hvor hver eneste del av en holografisk plate inneholder informasjon om hele platen. Det er enda en nøkkel til hvordan naturen kan skape mineraler, planter, dyr, mennesker, solsystemer og en uendelighet av skapninger i en harmonisk orden langt ut over tilfeldige og kaotiske mutasjoner av prøving og feiling over lang nok tid.

1 076 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page