top of page
  • David Storoy

En sunn kritisk holdning til informasjonsstrømmen fra sosiale medier og media

Oppdatert: 12. jan.


En sunn kritisk holdning til informasjonsstrømmen fra sosiale medier og media Innledning Lydfil - Buzzsprout Hvorfor er det viktig å ha en sunn kritisk holdning til informasjonsstrømmen fra sosiale medier og media? Mange ganger kan det være en tendens til å ta alt man ser og hører for sannheten, noe som kan føre til feilinformasjon og misforståelser. Det er derfor viktig å være kritisk og stille spørsmål til informasjonen man får. Man bør sjekke kildene, søke etter ulike perspektiver og vurdere den konteksten informasjonen presenteres i før man tar den for god fisk. Ved å ha en sunn kritisk holdning kan man bidra til å filtrere ut falske eller villedende opplysninger og opprettholde en mer balansert og pålitelig informasjonsstrøm. Gjennom å bli mer objektiv og å realisere virkelighetens natur blir vi mer medfølende og forståelsesfulle i forhold til det som skjer i verden. Dette innebærer å anerkjenne at det er en ufeilbarlig orden gjennom ulike lovmessigheter som gir resultater. Det er viktig å bruke mer energi på det vi har kontroll over og mindre på det vi ikke har kontroll over. Dette vil føre til mer tilfredshet, ro og harmoni i livet. Det er naturlig at vi ønsker å engasjere oss i f.eks det som skjer i Ukraina-krigen eller ikke minst med Israel-Hamas konflikten, som går utover hovedsakelig Palestinere. Hva er riktig og passende energibruk i møte med det som skjer i media? Er verden egentlig så kaotisk, skummel og uharmonisk? Om man ensidig stoler på media, som viser det som ikke er bra med verden og presenterer oss for destruktive ting og konflikter, kan man tro at verden og universet er kaotisk, farlig, kaldt og uharmonisk. Vedanta viser oss en annen holdning om at vi egentlig lever i en intelligent orden. Man går mer bortenfor det som legger til rette for alt i verden av objekter (store fysiske objekter, som galakser og univers, til mer subtile elementer som følelser og tanker, osv). Man ser på enheten mellom Universets årsak og individet vi lever ut som i verden. En metafor som kan brukes er bølgen (individet) og det kosmiske havet (det totale). Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den - Buzzsprout Å søke etter fullstendighet har vært en del av vår psyke i all tid. Vi ønsker å unngå følelsen av utilstrekkelighet, usikkerhet, utrygghet og smerte. Vedanta kan lære oss å realisere og erkjenne at vi er essensielt fullstendige, komplette og frie - uten behov for å gjøre noe spesifikt for å oppnå dette. Samtidig må vi møte ulike tanker og følelser som oppstår gjennom erfaringer. Vi må være en som bidrar, i stedet for å være en forbruker. For å kunne se denne visjonen om at vi er grenseløs bevissthet, må vi gå gjennom personlig vekst og følelsesmessig transformasjon. Vi ønsker og forventer at ting går vår vei i livet. Vi har mange ønsker, men vi kan ikke få oppfylt alt og fortidens skuffelser sitter dypt i oss på ulike måter. Vi har sår og skyggesider som vi må møte og kjenne på. Å bli mer objektiv betyr ikke at vi skal unngå å møte ubehagelige følelser og tanker, men heller ha en mer balansert måte å møte dem på. Vi bør ikke la følelser og projeksjoner styre for mye når vi skal håndtere endringer, ønsker og andre sider ved livet.

Ha tillit til livets rettferdighet - Buzzsprout Å ha tillit til livets rettferdighet innebærer å erkjenne at det finnes årsak- og virkningssammenhenger som vitenskapen kjenner til gjennom ulike ordener eller lover, som fysiske, biologiske, psykologiske osv. Disse mekanismene bringer fram resultater som vi ikke har særlig kontroll over, men vi kan bidra på best mulig måte ut fra vår posisjon i livet. Jo mer forståelse og realisering vi har om virkelighetens natur, desto lettere aksepterer vi at det finnes en intelligent orden som gir opphav til disse resultatene. Vi forstår også at årsak- og virkningssammenhenger handler om at alt er sammenkoblet og at det finnes en mening bak alt som skjer. Likevel må vi være ydmyke nok til å innse at vi ikke vet alt. Det er heller ikke mulig for oss å spille rollen som All-intelligens, kraft og kunnskap. Det finnes et upersonlig skapelsesprinsipp eller universets årsak som er en del av bildet, og som vi kan anerkjenne eksisterer og samarbeide nærmere med. Ingen av oss ønsker å bli skadet og det er en ufeilbarlig orden, som spiller ut resultater i verden her. Alle tanker, intensjoner og handlinger er involvert her. Det er uendelig mange faktorer som spiller inn og passende holdning til handlinger er å være ydmyk for at ting ikke alltid kan gå som vi ønsker. Med tanke på krig i andre land eller det som skjer med oss i våre liv.

Å skape enhet mellom hjerte, intuisjon og intellekt - Å skape enhet mellom hjerte, intuisjon og intellekt – Medium Lydfil - Buzzsprout I åndelige kretser er det mye prat om hjertet, intuisjon og kjærlighet. Samtidig blir ofte intellektet og det kognitive undervurdert i slike kretser. Når man derimot sidestiller intuisjonen og hjertet med intellektet og det kognitive, vil man ha et mer laserskarpt sinn. Da vil man lettere kunne skjelne mellom det som er passende og upassende i alt som skjer i verden, inkludert informasjons- og kunnskapsflyt. Sosiale medier gjennom ulike foraer skaper ekstra kraft og energi til å vekke våre dypeste følelser ubevisst og bevisst. Vi har alle en underbevissthet, som er tilknyttet individuelt og kollektivt. Når en krig skjer, pandemi, energi- og strømkrise, matkrise, økonomisk krise m.m. så er det mye tunge og ubehagelige følelser som dukker opp. Det er mye sinne, frustrasjon, irritasjon m.m. som dukker opp. Hvordan kanalisere dette på en sunn og passende måte? Det er fint med engasjement og sånt. Det gjør noe med vår forståelse og det å romme andre uansett hva som skjer i verden. Det øker vår medfølende side. Konflikten i Midt-Østen mellom Israel og Hamas med okkupasjon og undertrykkelse av Palestina i bildet har gitt ulike reaksjoner i vanlig media og sosiale medier. Det er lett å bruke mye energi på å fordømme Israel for det som skjer i Palestina og Hamas for det som skjedde i Israel. Hvordan man reagerer på dette er jo individuelt og noe jeg ikke har noe med. Men hva er den mest passende måten å forholde seg til slike nyheter og andre hendelser, som jeg nevnte, på en objektiv måte? Vi kan lett la følelser styre for mye ens tolkning og måter å reagere på ulike nyheter. Media har mye makt og man kan lett dras inn i ulike retninger der og spesielt hat og andre destruktive følelser kan spre seg. Det er ikke lett å holde igjen ulike reaksjoner om det er noe som ligger der i vår underbevissthet, som ønsker å komme opp på overflaten. Nyheter og media vekker noe i oss alle individuelt og kollektivt. Internett viser oss symbolsk at vi alle er sammenkoblet og at det er en enhet her. Men vi har alle ulike bagasje, som vi kommer inn i livet i det ubevisste eller underbevisst og jeg har forståelse og medfølelse for ulike reaksjoner. Jeg kan bare si hva som er konstruktivt og sunt utfra mitt ståsted, som er forankret i vedisk filosofi og visdom. Om man lar seg rive for mye med følelsesmessig og ønsker å unngå det i fortsettelsen. Da kan denne bloggen være til hjelp. Jeg er opptatt av vi jobber med våre holdninger og verdier. Og det innebærer å være mest mulig objektiv og ta media-pause kan være sunt om man sliter med å håndtere det som skjer der. Intuisjon og følelser kan gi oss viktige og nyttige signaler, men det er ikke alltid de er til å stole på. Å ta intellektet, det kognitive og det rasjonelle på alvor er viktig i denne sammenhengen. Å skape enhet mellom hjertet, intuisjon og det intellektet er viktig for å bli mer objektiv. Hvordan gjør vi dette? Ikke alltid ta intuisjon og følelser på alvor. Bruk god tid på å treffe gjennomtenkte beslutninger er lurt. Å bruke god tid på å granske og analysere ulike situasjoner samt hvordan man reagerer på ulik info og erfaringer i livet. Man kan kjenne på avmakt, hjelpesløshet og utilstrekkelighet med tanke på å ønske å redde verden eller hjelpe den. Å se våre begrensninger også i den rollen vi spiller er viktig objektivt sett og bruke energien fornuftig. Det finnes måter å hjelpe på og bruke sin frie vilje. Men å ha en større forståelse og se et større bilde gjør at vi lettere kan gjøre passende handlinger basert på vår respons på det som skjer i media, sosiale medier og verden generelt sett.

Hvilken rolle har intuisjon i å hjelpe oss til å treffe gjennomtenkte beslutninger? - Buzzsprout Å undertrykke det rasjonelle, kognitive og intellektet kan føre til at man skaper fordommer om personer og områder man blir involvert i. Det krever jo trening og tålmodig arbeide for å lykkes her. Resultater kommer fra orden - Buzzsprout Hvorfor reagerer vi på forskjellige nyheter, som krig, strøm- og energikriser, og andre kriser i Norge og verden? På en symbolsk måte er vi alle i krig med våre skyggesider - de kreftene som ikke tjener oss godt - som finnes i vårt sinn, inkludert våre følelser og tanker. Har vi tillit til at ting skjer som de skal, og at vi bør fokusere mer på det vi har kontroll over, i stedet for det vi ikke har, kontroll over? Har vi tillit til at universet spiller ut sin rolle gjennom ulike resultater, i stedet for alltid å oppfylle våre personlige ønsker? Ved å bruke energien vår på en passende måte, kan vi være mer objektive og ha en forståelsesfull og medfølende holdning til både vår indre verden og det som skjer rundt oss. Å være objektiv betyr å se nøytralt på alt som skjer. Det innebærer å elske både våre indre og ytre fiender, noe vi alle arbeider bevisst eller ubevisst med. I Israel-Hamas krigen, som innebærer okkupasjon og undertrykkelse av Palestina, er en passende holdning å vise medfølelse ved å sende penger til hjelpeorganisasjoner som er involvert. Det er også viktig å be bønner og engasjere seg på konstruktivt vis i ulike fora, uten å spre hat på noen måte.


Markedskreftene er også resultater av orden, uavhengig av hvilket system vi befinner oss i. Vi har ikke fullstendig kontroll over resultatene i verden. Det er lett å demonisere og svartmale systemer vi ikke liker, inkludert finanssystemet og penger i seg selv. Å ha en objektiv holdning betyr å betrakte det nøytralt. Dette fører med seg en sunn holdning til livet med alle dets sider.

Å være en tilpasningsdyktig, fleksibel og medfølende person i møte med Sosiale medier - Å være en Tilpasningsdyktig, Fleksibel, Tolerant og Medfølende person i møte med Sosiale Medier (buzzsprout.com) Fra Visdomspodden - Visdomspodden (bevissthetsvitenskap.com) Å være en Tilpasningsdyktig, Fleksibel, Tolerant og Medfølende person i møte med Sosiale Medier - med ANJA JANSEN - kan du høre mer her på lydfil. (Lydstyrken er ikke spesielt høy og man må øke lydstyrken noe ekstra for å lytte på denne lydfilen) "Hvordan jobbe med å styrke sunne verdier i møte med sosiale medier? Hva er opp- og baksider av sosiale medier? Hva vil passende holdning til sosiale medier være? Hva inspirerer deg med sosiale medier?" En påstand: «Vi lever i en narsisstisk, materialistisk og grunn tid, der det dypere, visere og åndelige har dårlige kår!». Lydfil - Buzzsprout Det kommer an på hvordan man ser på verden og hvilken holdning man har til den. Hvis vi bare fokuserer på overflaten, som media ofte gjør, så fanger vi opp alle de negative aspektene i samfunnet - grumsen og skyggesidene. Dette er medias jobb, og det er greit. Det er lett å bli fanget opp i alt det negative som media presenterer oss. Men sannheten er at visdommen ligger bak kulissene - i det som vi ikke ser på overflaten, men heller det som er mye dypere enn det.


Det er enkelt å kritisere tiden vi lever i og mennesker som virker materialistiske og narsissistiske. Det er lett å fordømme dem i stedet for å akseptere dem for den de er samtidig som vi begrenser dem der det er nødvendig. Verden er slik den er, så lenge vi fortsatt lever i en dualistisk verden med mange motsetninger. Sosiale medier speiler jo mye av det som verden viser oss, men det skjer mye bra bak i kulissene, som ikke kommer frem i media, som vi må selv erfare og oppdage. Og det foregår så uendelig mye vise ting også som ikke dukker opp. Jeg tror det er lettere å se det for de som går visdomsveien f.eks eller lignende. Hvis vi bruker energi på og har vårt fokus og oppmerksomhet er noe vi elsker. Det betyr at alle gjør og bruker energi på noe de elsker eller vier oppmerksomhet til. Om det er å være lettkledd på sosiale medier eller gå tur i naturen og møte mennesker der de er. Eller filosofere og lese bøker. På en måte kan det virke som om vilkårene for visdom er dårlige, men i virkeligheten er de det ikke. Vi lærer virkelig å ha medfølelse, vise omsorg, ha respekt og andre viktige verdier som også er vise å eie og integrere.. Å romme andre som de er. Og møte verden som den er og folk. Ha forståelse uansett om det er noe man ikke synes er bra eller ikke. Vi kan bli lett fanget inn i malstrømmen – hva vi liker og misliker. Og vi bruker mye unødvendig energi på å bekymre oss og over-kritisere folk som følger en annen vei enn oss selv eller som har andre verdier. Jeg har en holdning om at jeg ikke har noe med hva andre gjør egentlig. Jeg kan romme dem som de er. Men klart vi skal ha sunn kritisk sans i det som skjer i samfunnet, men er var for mye svartmaling og kritisk sans som ikke er sunn (går over til å dømme andre). Håndtere Ønsker og Liker/Misliker - Buzzsprout Nøkkelen til å nøytralisere bindende ønsker og forvandle dem til ikke-bindende ønsker - Buzzsprout Sunn kritisk sans er jo fint å observere det som skjer, men visdommen følger alltid sin egen strøm og det er egentlig en veiløs vei. Den er alltid tilgjengelig, og det er ikke så dårlige kår som man tror. Visdommen har med å se og realisere at vi alle er sammenkoblet og at det er en enhet mellom det materielle og det åndelige. Vi har en tendens til å se ned på det materielle når det er en enhet der dypest sett. Det er lett å være dømmende og sånt overfor det som skjer gjennom media og sosiale mediers ståsted. Men det handler for meg om å ikke la seg rive for mye med, men engasjere seg og bruke energien passende og fornuftig der man kan bidra i verden. Og være et forbilde istedenfor å være en person, som er for mye opptatt av hva man liker og misliker. Og kan lett misbruke energi og tro at man vet best hva andre må gjøre eller ikke i sine liv. Det er fristende og lett å være i det sporet. Det skal man også ha forståelse for at noen er der. Nøkkelen til å lykkes her er å finne ut balansen mellom å bruke energi på det man har kontroll over og mindre på det man ikke har kontroll over. Emnet penger så kan vi se ned på penger som roten til alt det onde og det er negativ holdning til penger. Det er ikke sunt. Mens om man har en nøytral og objektiv holdning så ser man at penger ikke egentlig har noe verdi i seg selv. Å tro at penger betyr alt er heller ikke konstruktivt. Det vil også føre til at man er bundet til det og vil heller aldri vær tilfreds før man har mye av det. Og har behov for å jakte på det hele tiden for å kjenne på tilfredshet og lykke. Det blir også det samme når man kan bli for bundet følelsesmessig til det som skjer i media innelands og utenlands. Å ha en objektiv holdning hjelper på i å møte alle typer ønsker, endringer og informasjonsflyt som vi får servert i media og sosiale medier.

Å være vennlig mot alle og å bli en tilpasningsdyktig, imøtekommende og fleksibel person. Lydfil Gita snakker om det å være imøtekommende som en prisverdig kvalitet. Men hva betyr det å være en slik fleksibel person? Det er flere kjennetegn som indikerer denne egenskapen. En måte vår imøtekommenhet til andre manifesterer seg på er å gi slipp på vår tendens til å kontrollere og gi andre friheten til å være det de er, handle, tenke og oppføre seg som de vil. Vi har alle vanligvis en agenda for alle og alt i verden. Vi har forutinntatte oppfatninger om hvordan alt burde være. Hvis andre mennesker ikke oppfører seg på den måten vi ønsker, blir vi lettere urolig. Vår motvilje til å tilpasse oss viser seg også i forbindelse med å ikke akseptere nye ideer i forskjellige former. Menneskelivet er fullt av ufullkommenhet, men vi strever alle for å kontrollere hendelser, mennesker og situasjoner i henhold til våre ønsker. På en eller annen måte bringer utilfredsheten med status quo oss til å gå videre med å prøve å gjøre endringer. Imidlertid, hvis ikke vi har noe rom til å akseptere våre egne begrensninger og gi slipp på kontroll på andre mennesker, ender vi med å bli veldig misfornøyde. For å vise ideen om imøtekommenhet bruker vi verdensrommet som analogi. Verdensrommet er noe som tilpasser seg hele universet uten å ha noe agenda for noen eller bli forstyrret av noe. Hvis ditt hjerte blir så stort som verdensrommet slutter du å manipulere mennesker og situasjoner i henhold til dine preferanser, og inkluderer hele universet i ditt hjerte. Denne relative veksten er viktig for å oppnå kunnskap om enhet på et absolutt nivå. Nøkkelen til å bli en fleksibel person er å først akseptere oss selv med alle våre utilstrekkeligheter og å akseptere de som de er.

Karma og dharma yoga - arbeide med seg selv. Lydfil Moderne spirituelle lærere har en tendens til å hoppe over delen som har med obligatorisk arbeide å gjøre. Det er lite snakk om dharma eller karma yoga, fordi det frister ikke akkurat den vanlige spirituelle søkeren. Mennesker ønsker generelt sett ikke å høre at kvalifikasjoner er nødvendig og at de må jobbe hardt for å få undervisningen til å virke. I dagens samfunn har vi en tilbøyelighet til å forvente umiddelbar tilfredsstillelse. Dessverre fungerer det ikke å hoppe over noe i vedanta. Det kan fungere hvis sinnet er ekstremt rent til å begynne med, men slike sjeler er uvanlige. Derfor burde alle starte ved begynnelsen av veien, ved å ta til seg en karma yoga-innstilling og følge dharma for å nøytralisere sinnets utadvendte tendenser. Som med alt i livet, må du erfare det. Når du ser resultatene med egne øyne, forstår du at karma yoga faktisk fungerer. Når intellektet er renset, som betyr å være immun mot begjær og uro som reflekterer sinnets preging av intellektet, kan det ikke ha noe uro. Det sentimentale og følelsesmessige livet til en som har kontrollert begjærslusene blir automatisk temmet og rolig.

Med karma yoga erfarer du et skifte fra avhengighet av objekter for lykke til avhengighet til Det Totale Sinnet for lykke. Begjærets urenheter og uvilje blir smeltet bort når du overgir deg til et liv av selvmestring og hengivenhet. Alle dine handlinger er viet til Det Totale Sinnet og utøvd for dharma, for helhetens beste, istedenfor personlig vinning. Du aksepterer med sinnsro alle resultater som Det Totale Sinnet deler ut, fordi ditt sanne mål er å kultivere et fredfullt og rent sinn. Et slikt sinn, når det er opplyst av selvkunnskapens alkymi, skifter igjen fra avhengighet til Det Totale Sinnet til sann Selvavhengighet, og du kjenner deg selv som ett med hele Skapelsen. Karma yoga, når det praktiseres riktig, er dharma yoga fordi hver handling du foretar deg er dedikert til Det totale – det er en hellig handling. Det er forstått at fred til sinns først kommer når du innser at du ikke er i kontroll av dharmafeltet (verden). Deretter tar du de riktige skritt for å handle i henhold til dharma og deretter være fullstendig likeglad overfor resultatene. Da er fred til sinns oppnådd. Hvis du ikke opplever fred til sinns ved å avskrive resultatene betyr det at du fremdeles er opptatt av resultatene. Så enkelt er det. Sinnet som ser på seg selv som aktøren, som ikke har kontroll, er fortsatt redd og liten. Den ønsker et bestemt resultat på grunn av det han/hun liker og misliker. Aktøren er frustrert og redd fordi han/hun tror det er behov for et fullstendig resultat siden han/hun ikke alltid får det han/hun ønsker seg. Holdninger til situasjoner og handlingsresultater. Lydfil Vedanta er opptatt av at man skal tenke mest mulig likt det totale og se det mest utfra det ståstedet om man skal erfare frigjøring, vite hvem man er og kjenne virkelighetens natur. Dess mer objektiv man er så vil man også vær mer i harmoni med denne intelligente ordenen, som tilrettelegger alt gjennom ulike lover eller ordener. Intuisjonen og sinnet vil også være mer renset og skarpere når man blir mindre subjektiv, inkludert det å håndtere og møte livet med alle dets aspekter, slik som utfordrende situasjoner osv. Vedanta handler om å la Det Totale Sinnet undervise oss til å bli mer objektive i møte med verden og da vil en lettere bli mer tilfreds der man er i livet. Det er steg for steg undervisning og krever mye tålmodig arbeide, som nevnt tidligere. Faktumet er at alle våre utfordringer, engstelse og frykter er en del av denne empiriske verdenen. På det empiriske nivået kan vi ikke benekte tilstedeværelsen av et individ på den ene siden, og det totale på den andre siden.

Å gjøre opp regnskapet for sin følelsemessige konto med Det Totale Sinnet. Lydfil Ordenen er slik at hvis vi er gitt en bestemt følelse, eksempelvis frykt, som ikke er skikkelig analysert eller gransket og vi prøver å avvise følelsen, vil den fortsatt manifestere seg i forskjellige former til den blir adressert. Hver følelse er forbigående og flytende, men kan ikke tas lett på, fordi de fortsetter å styre vårt vesen. Vi trenger å gi følelsen rom til å være, forstå følelsens årsak og overvinne dens grep ved å bearbeide det med en forståelse av ordenen. Med mindre denne prosessen er fullbyrdet, vil vi tendere til å distrahere oppmerksomheten vekk fra de virkelige utfordringene som leder til vekst og objektivitet. En annen ting som er vanskelig å eliminere og som må bli jobbet med gjennom meditasjon er vår orientering om at Det Totale Sinnet er atskilt fra oss. Vi snakker om tilstedeværelsen av en altgjennomtrengelig orden, som har en iboende evne til å motta et innspill i form av vår handling og omdanne den til produksjon av resultater som vil komme en eller annen gang i fremtiden i henhold til bestemte lover. Jo mer vi assimilerer dette faktum, jo mer ser vi at alle aspekter av vårt liv, situasjoner som vi går igjennom, hindringer som kommer, vår kapasitet eller vår manglende evne til å takle dem, er en del av en omfattende skapelse, som vi igjen gir navnet Det Totale Sinnet. Det er da vår grunnleggende verdensvisjon endrer seg til en ny visjon om tilstedeværelsen av en omfattende orden, som vi i en høy grad er en del av. Meditasjon er ment å være en hverdagslig øvelse som leverer et gunstig miljø for repetisjon inntil tilstedeværelsen av ordenen er vel assimilert. Vi blir lett et bytte for ytre omstendigheter om vi ikke gjør en indre granskning av det vi går igjennom i livet. Vårt selvbilde blir avgjort av disse ytre omstendighetene og vi lever med grunnleggende misnøye. Vår manglende evne til å motstå slike ytre press objektivt sett kommer fra vår grunnleggende misnøye med oss selv og verden. De ytre hendelsene fungere som en utløser som bringer disse indre følelsene til overflaten. Hvis vi ikke anerkjenner disse situasjonene og endrer vår tenkemåte, vil ordenen skape en rekke ytre hendelser i livet som vil fortsette å gjenspeile de typer problemer vi opprettholder i vår psyke. Ved å ikke ta disse ledetrådene gitt oss på alvor, vil vi fortsette å la ytre hendelser forsterke vår misnøye med oss selv. Det kreves mye oppmerksomhet før vi er i stand til å frigi dypt inngrodde tankesystemer og begynne å samhandle med verden med bestemthet og soliditet i vår nye måte å se oss selv på. Alle problemer relatert til menneskelig utvikling stammer dypest sett fra ens projeksjoner. Lydfil Alle vanskelige problemer, som vår manglende evne til å takle våre begjær effektivt, velge passende handlinger, takle handlingens resultater, relatere til mennesker, håndtere endringer og å frigjøre oss fra det som holder igjen fra fortidens problemer, har én enkel kilde – vår subjektivitet. Manglende objektivitet i det å tolke hendelser og vurdere passende handlinger, i kombinasjon med våre forvirringer, gjør livet vårt komplekst og tungt. Hovedproblemet er at vi ikke kjenner vår sanne natur og ser på oss selv som begrensede individer. Når vi har denne feilaktige oppfattelsen som forutsetningen for alle våre interaksjoner i verdenen, kan vi ikke totalt fjerne opplevelsen av at jeg ikke er god nok, at jeg ikke har oppnådd nok og at jeg er mislykket. Disse grunnleggende konklusjonene øker videre antallet av følelsesmessige problemer, som fører til sorg, sinne, sjalusi og hat. Presset av disse følelsene kan være så sterkt at det forvrenger vår persepsjon i den grad at det leder til atferd og handlinger som er uetiske, egoistiske og kortsynte. Senere må vi møte konsekvensene av disse upassende handlingene. Disse uvelkomne episodene forsterker vår følelse av skuffelse, som leder til videre sorg, hat og sjalusi. Syklusen fortsetter og hver forvrengning blir styrket med videre feilaktig atferd og respons, som gjør at vi forsterker vår subjektivitet. Disse upassende holdningene og oppfatningene sprer seg videre til våre meninger om verden og mennesker generelt sett. Vi konkluderer med at verden er urettferdig, farlig eller kaotisk og at mennesker er ikke til å stole på, slemme og uetiske. Med et slikt grunnleggende trossystem blir livet selvfølgelig elendig og vi gjør desperate forsøk på å finne glimt av glede og å oppdage varig frihet. Gita utfolder en helt annen visjon. Den stiller spørsmål ved konklusjonene om at jeg er begrenset, som former grunnlaget for vår følelse av utilstrekkelighet. Den viser oss gjennom en høyt utviklet analyse at Jeg faktisk er grenseløs bevissthet. Denne korrigeringen av den grunnleggende feilen er absolutt essensiell hvis vi skal korrigere våre misoppfattelser og villedete atferd. Faktum er at hele verden er utformet på en slik måte at vi er ledet til grenseløshet hvis vi analyserer våre liv og problemer på en passende måte. Så lenge den grunnleggende feilen ikke er identifisert og korrigert, kan vi ikke finne fullstendig tilfredsstillelse. Det er lett å la seg rive med ting som blir vist på sosiale medier - Facebook, Kjedebrev | Facebook-protesten sprer seg som ild i tørt gress – det er bare ett problem (nettavisen.no) Om det er såkalte kjedebrev og andre falske nyheter med tanke på helse, politikk og andre områder. Det har vi virkelig sett spesielt de siste årene under pandemien. Å erkjenne begrensningene i vår ekspertise er viktig. Et skjerpet intellekt vil føre til at man lettere kan drive på med skjelneevne av hva som man skal ha tiltro til av kilder. Erkjennelsen av enhet Lydfil - Buzzsprout

Kjærlighet, hjertets essens og intuisjon er emner som opptar mange blant de som er opptatt av spirituelle, åndelige og alternative syn på verden og livet generelt. Det er absolutt flere inspirerende kilder om emnet hjertets essens, hjerteåpning, kjærlighet og det å følge sin indre veileder eller intuisjon (den stille stemmen i oss).

Dypt i meg sitter behovet for å vise enheten mellom hjertets essens, intuisjon og det kognitive (som inkluderer intellektet og det rasjonelle hvor logikk, analytiske evner og skjelneevne). Å følge en visdomsretning handler om at man realiserer, erkjenner og forstår denne enheten.

Den tidløse visdomstradisjonen Vedanta viser tydelig denne enheten i sin lære og gjennomsyrer en dyp takknemlighet for å dele dette med de som ønsker å lytte. Vi har alle ulike subjektive meninger og oppfatninger om hvor viktige disse emnene er. Alle har gode intensjoner, men det er klart at intuisjonen har baksider av at man kan glemme å undersøke nøye hva den forteller oss og om vi skal ta den på alvor eller ikke.

Sitatet nedenfor sier det meste om hvor viktige alle deler av vårt kropp-sinn-sansekompleks er i møte med alt i verden. inkludert relasjoner og utfordringene livet gir oss i hverdagen. Det hinter om at vi bør grundig sjekke ut den underforståtte betydningen eller symbolikken i alt vi erfarer, føler og tenker i verden.

Å trekke for raske konklusjoner er lett å gjøre. Derfor har vi fått et intellekt og kognitive egenskaper til å leve livene våre mest mulig på intelligente måter, som gjør at vi følger vår natur. Da vil vi hovedsakelig erfare fred og tilfredshet i våre sinn, som gjør at vi mestrer livets utfordringer på en passende måte for det meste. Å følge hjertet er vel og bra, men man finner ikke virkelig kjærlighet, lykke, fred og tilfredshet om man ikke også tar intellektet, det kognitive og rasjonelle like mye på alvor i sine liv. Det ligger mye visdom i dette:

«Katha Upanishad gir en nydelig analogi hvor livet er sammenliknet med en reise. Den fysiske kroppen er vognen som reisen foregår gjennom. Sanseorganene er hestene, sinnet er lik tøylene, og intellektet er føreren. Hvis vognen eller andre av disse nevnte faktorene ikke er i en god tilstand, så er det en stor sjanse for en ulykke. Derfor er det nødvendig å ha en sunn vogn, et disiplinert sinn og en intelligent fører på sin plass, for å lykkes med å nå destinasjonen av moksa (frigjøring).»

I Jan-februar 2027 ønsker jeg å ha med en gruppe norske eller nordiske personer på Vedanta-seminar i India, som varer 2 uker. Lydfil - Buzzsprout Jeg vil ha stand og foredrag/videovisning på denne alternativmessen: 1. Oslo 17-19 November 2023 - Meet Ullevål Stadion - Alternativmesse for kropp og sjel i Oslo, 17.-19. november 2023 Foredragene vil handle essensmessig om det jeg skriver i denne bloggen - emnet "Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den - En sunn kritisk holdning til informasjonsstrømmen fra sosiale medier og media" Del 1 fra YouTubeprosjektet - Vedanta Bevissthetsvitenskap og Enhetsvisjon - YouTube prosjekt vil bli vist før foredraget starter. Etter denne messen så søker jeg meg andre måter å formidle Essensen av Vedanta på ifm kurs, seminar og foredrag eller satsang. Jeg er takknemlig for å ha vært med noen alternativmesser i å formidle Vedanta. (181123 oppdatert).

73 visninger0 kommentarer

Kommentare


bottom of page