top of page
  • David Storoy

Lær mer om mine dedikerte vedanta-lærere

Oppdatert: 11. feb.


(Den nye hjemmesiden fullstendigvisdom.no vil bli publisert første gang i midten av mai 2024) Ordet "guru" er assosiert med kunnskap. Det betyr "den som er giveren av kunnskapens lys" og "den som fjerner mørket av uvitenhet". For de som studerer skriftene, er det å påkalle hele Guru Parampara viktig, da dette er ansvarlig for både forfatterskap, bevaring og utbredelse av skriftene.

Diktet "Guru Parampara" handler om den ubrutte tradisjonen gjennom flere årtusener hvor lærere og elever har undervist muntlig i Vedanta - Sampradaya tradisjonen.

Adi Shankaracharya var en av de første som begynte å skrive ned oversettelser og kommentarer til ulike tekster som Upanishad og Bhagavad Gita. I moderne tid er Chinmayananda og Dayananda kjente eksempler på dette. Deres undervisning fortsetter gjennom ulike skoler over hele verden, som for eksempel Chinmaya Mission og Arsha Vidya Gurukulam. sadāsiva samārambhām sankarāchārya madhyamām asmad āchārya paryantām vande guru paramparām

Sadashiva samararambham

Fra den første guru, ren eksistens/ bevissthet

Shankaracharya madhyamaam

til Shankaracharya i midten

Asmad Acharya paryantaam

Og tilslutt min lærer

Vande guru paramparam

Jeg står foran guru-disippel tradisjonen


Isvaro guratmeti

Isvara/ Det Totale Sinnet/ Skaperen, min guru,

Murthi bedha vibaghine

er bakenfor form og dualitet

Vyomavad vyapta dehaya

bakenfor rom og kroppen

Dakshinamurthtiyaa namaha

Jeg bøyer til Isvara/ Det Totale Sinnet i form av Dakshinamurthi, som bringer selvkunnskapen


Sarva Vedanta siddhanta

importen av alle Vedanta tekster

Gocharam tamagocharam

er bakenfor det kjente og ukjente

Govindam paramanandam

det er grenseløs lykksalighet og ufødt lys

Satguru pranatoshmahaam

Jeg tilber virkeligheten som min Guru


En av elevene til Swami Paramarthananda beskriver Sampradaya på en vakker måte:

Vedanta Sampradaya er dannet av ordene "sam" og "pra", som betyr fullstendig og grundig. Vedanta Sampradaya refererer til undervisningstradisjonen der kunnskapen om Advaita Vedanta overføres fullstendig og korrekt.

Undervisningstradisjonen spiller en avgjørende rolle i overføringen av denne kunnskapen. Språket vårt er begrenset til å beskrive verdens objekter og kan ikke formidle subjektet. Våre daglige erfaringer av å være begrensede individer i en enorm verden motbeviser kunnskapen om vår helhet. Forskjellige filosofiske systemer stiller også spørsmål ved gyldigheten av denne kunnskapen. Det er derfor sampradaya er viktig; den tar seg av disse utfordringene og formidler kunnskapen fullstendig og korrekt, på en måte som er fullt ut forståelig. På denne måten opprettholdes kunnskapen uten tap eller avvik, uavhengig av tidens gang.

TRADISJONELL ADVAITA VEDANTA - SAMPRADAYA - ADI SHANKARACHARYA


«Ingenting renser mer enn selvkunnskap.» -Bhagavad Gita

ADI SHANKARACHARYA (788-820)

Adi Shankaracharya var en av de første og mest kjente tilhengerne av Sampradayatradisjonen som begynte å nedtegne sine kommentarer til ulike Vedanta-tekster. Blant de mest kjente verkene hans er Tattva Bodhah, Vivekachoodamani og Atma Bodh.

Han var den første Shankara som ga en enestående tolkning av hinduskriftene, spesielt Upanishadene og Vedanta. Shankara hadde en dyp innflytelse på utviklingen av hinduismen i en tid preget av kaos, overtro og fordommer. Han var en talsmann for Vedaenes storhet og var den mest berømte læreren innen Advaita, som gjenopprettet Vedisk Dharma og Advaita Vedanta til sin opprinnelige renhet og ære.

I tillegg til å kommentere tekstene, renset Shankara den vediske religiøse praksisen for rituelle overdrivelser og introduserte sentrale læresetninger i Vedanta, spesielt Advaita eller ikke-dualisme. Shankara gjenopprettet ulike former for religiøs praksis i akseptable normer, slik det uttrykkes i Vedaene.

Shankaracharya sammenligner skriftene (shastram) med en mor. I begynnelsen gir en mor barnet befalinger fordi barnet ikke er moden nok til å forstå betydningen av dem. Moren må til og med true barnet. Når en person når et høyere nivå, brukes ikke lenger befalingsspråket og truslene; de erstattes gradvis med undervisning, overbevisning, opplysning og opphøyelse. Siden skriftslitteraturen vår utfører denne funksjonen, blir den kalt for Shastram. Hvor kommer Vedaskriftene ifra?

Skriftene (sastra på sanskrit) er ikke et menneskelig eller individuelt verk. De handler om en livsfilosofi som er ment å oppnå universell harmoni, fordi skriftene ikke er et produkt av det menneskelige intellektet. Vitenskap, derimot, blir kalt for pauruseyam sastram, som betyr at det kommer fra menneskelig intellekt. Skriftene blir kalt apauruseyam på sanskrit, og de er ikke oppfunnet av menneskelig intellekt. De er åpenbaringer gitt til vismennene, seerne og rishiene.

 

Vedaene blir betraktet som en gave fra Det Totale Sinnet/ Makrokosmisk Sinn (Isvara på sanskrit). Rishiene fungerte som et medium for å motta Vedaene. Hver rishi kan sammenlignes med et tv-apparat, som fungerer som et mottakssenter for informasjon fra en overføringssender som vi ikke kan se. Overføringen kommer ikke fra noe sted på jorden eller andre steder, den kommer direkte fra det Store Sinnet, en upersonlig Skaper som ligger til grunn for alt på jorden og i universet. Det Totale Sinnet ser, hører og har all kunnskap om alt på jorden og i universet. På samme måte som kunnskapen om kvantefysikk, gravitasjon og relativitetsteorien for eksempel, ikke kommer fra menneskelig intellekt, men er kommet til menneskene gjennom ulike åpenbaringer eller oppdagelser. Den kommer direkte fra Kilden eller det Store Sinnet, som har all kunnskap. Kunnskapen om hvor Vedaene kommer fra kan også finnes i Bhagavad Gita på sanskrit, og den sier følgende:


Derfor uttalte Krishna, "Vedaene har sin opprinnelse i det guddommelige sinnet, som er upåvirket av menneskelig intellekt. Vedaene er ikke et produkt av menneskelig oppfinnsomhet, de er uttrykk for Bhagavan (Det Totale Sinnet). På sanskrit betyr Brahma også veda. Vedaene stammer fra Gud/ Det Totale Sinnet." For å få mer informasjon om Rishiene og Vedantas historie kan du lese mer på denne nettsiden.

Å følge din egen indre guru/ lærer/ veileder Vedanta forvandler deg til din egen guru. Tilbe deg selv. Hjelp deg selv. Ideen i Vedanta er å oppnå selvrealisering og fjerne tvil ved å bli sin egen veileder. Dette oppnås ved å observere ens tanker og følelser øyeblikk for øyeblikk og vurdere ens erfaring i lys av erkjennelsen av ens egen identitet som Selvet. Målet er å se ting fra bevissthetens perspektiv, slik at sinnet overgir seg til bevisstheten og blir rolig og tilfreds. En lærer bør inspirere en til å ta kontroll over sitt eget sinn.

Lærerens rolle er å gjøre en uavhengig, i stedet for å være en livslang støtte. En av mine læreres guruer var veldig tydelig og sa: "Jeg er ikke interessert i dine problemer. Du er problemet. Sitt ned, vær stille og følg med. Jeg vil ha deg ut her så snart som mulig, fordi du bruker verdifull tid som andre kan ha nytte av."

I begynnelsen er det nødvendig å være avhengig av en lærer, men tilliten til seg selv bør gradvis øke. Sinnet blir skarp som en laser når man blir eksponert for denne metodikken.

Selvet er vår identitet - uforanderlig, grenseløs, ufødt, fullstendig og alltid tilstedeværende bevissthet. I den ikke-dualistiske visjonen er vi alle ett. Når vi tilber noe i verden, tilber vi essensielt sett oss selv.

I Mundaka Upanishad betyr ordet "Guru" å fjerne mørke (uvitenhet). Med andre ord handler begrepet om å fjerne uvitenhet om vår sanne identitet. I Vedanta veileder en kvalifisert lærer og veileder en elev med selvkunnskapsmetodikken, for å fjerne uvitenhet. Læreren hjelper eleven med å eksponere sinnet for selvkunnskap, som igjen arbeider med å fjerne uvitenhet. Når all tvil er eliminert, vet eleven fullt ut hvem de er.

"Guru" er et begrep som er misforstått. Hvis vi ser nærmere på "GU" og "RU" i henhold til Vedanta-kunnskapen, handler det om å fjerne uvitenhet (avidya). "Vidya" betyr kunnskap på sanskrit.

En Vedanta-lærer hjelper og veileder en person ved å vise hvordan uvitenhet kan fjernes ved hjelp av upersonlige og objektive metoder, slik at personen kan bli sin egen veileder. Det er kun en person selv som kan fjerne uvitenhet ved hjelp av selvkunnskap, selv om Guds nåde også spiller en rolle her. I utgangspunktet er vi alle opplyste - vår essens er den samme som frihet. Gu = uvitenhet Ru = Fjerne Jeg er fortsatt en elev av min guru, og han er fortsatt en elev av sin guru. Vi er alle disipler av Det Totale Sinnet/Makrokosmisk Sinn (Isvara).

En guru er en midlertidig hjelper i psykologisk forstand. Det er mer enn nok. Det bør være til nytte for mennesker.

"Guru er forbundet med kunnskap. Ordet "guru" betyr en som gir lys av kunnskap og fjerner mørket av uvitenhet. For de som studerer skrifter, innebærer det å anerkjenne hele "Guru Parampara" som er ansvarlig for både skrifternes forfatterskap og deres bevaring og spredning." -Swami Paramarthananda

Tradisjonelle vedantaskrifter formulerer klart at det vi tenker, føler, ser (persepsjon), hører, smaker, tar på og så videre i verden, er en refleksjon av vår essens - det som ikke kan endres, er ikke-dualistisk, alltid til stede, fullstendig, hel, komplett og grenseløs (Sathya - bevissthet - selvet). Vår verden, samsara, og det som blir presentert som "jiva" - individet/personen, er alltid i endring, er begrenset, dualistisk og eksisterer i tid og rom (Mithya). Å kunne skille mellom Sathya (vår essens og identitet) og Mithya (det vi opplever i verden gjennom våre kropp og sinn-verktøy) er en av hovednøklene til frihet (moksa). En guru som er kvalifisert i tradisjonell Vedanta, kan veilede oss gjennom metoder for å fjerne uvitenheten om hvem vi er og hva virkeligheten er. Dette krever mye tålmodighet og hardt arbeid. Det kan ta flere tiår før selvrealiseringen er solid i oss og vi er fri.

JAMES SWARTZ - MIN FØRSTE VEDANTALÆRER James Swartz ble født i Butte, Montana, i 1941, og han har vært en Vedantalærer i flere tiår. Han har også vært elev hos både Swami Chinmayananda og Swami Dayananda. Bli introdusert for Selvgransking med James Swartz: En engasjerende YouTube-video for å utvide din forståelse av Vedanta - November 2014 Westerwald, Tyskland

Da jeg så en video på Youtube om tradisjonell Advaita Vedanta og undervisningen under SAND (Science and Nonduality) -eventen i 2014 i San Jose, California, ble jeg virkelig fanget. SAND inspirerte meg til å begynne å følge Vedantaundervisningen, og jeg er evig takknemlig for det.

For de som er nye i Vedanta, anbefaler jeg å starte med å se videoen "Practicing Vedanta - Self-Inquiry" av James Swartz - Westerwald 2014 på Youtube. Denne videoen var den første i en serie på 16 deler som jeg så i november 2014. Denne serien dekker ulike emner relatert til Vedanta og var en flott introduksjon for en nybegynner som meg:

1. Regler for Selvgransking

2. Motivasjoner, Objekter og Lykke i Vedanta

3. Virkelighet, Dualitet og Ikke-dualitet i Vedanta

4. Gyldige Måter å Tilegne Kunnskap i Vedanta

5. Kvalifikasjoner som kreves for å studere Vedanta

6. Selvets Vitenskap (Bevissthetsvitenskap) i Vedanta

7. Selvet og dets Refleksjoner i Vedanta

8. Oppsettet av Vedanta

9. Isvara (Det Totale Sinnet) og Samsara Chakra (Lidelsehjulet) i Vedanta10. Karma Yoga i Vedanta

11. Jnana - Kunnskaps Yoga i Vedanta

12. Spørsmål og Svar i Vedanta

13. De Tre Erfaringstilstandene i Vedanta

14. Triguna - De Tre Energienes Yoga i Vedanta

15. Daglig Selvgransking i Vedanta

16. Vedanta og Visjonen om Ikke-dualitet

Jeg har deltatt på flere seminarer og er svært takknemlig for det James og andre lærere på Shiningworld.com har presentert innenfor den tradisjonelle Advaita Vedanta-læren, men på en mindre tradisjonell måte. I undervisningen har de ikke fokusert så mye på sanskrit, som vanligvis er en viktig del av den tradisjonelle formaten. Her deler jeg noen høydepunkter fra ulike seminarer:

I høsten 2015 var jeg en tur til Amsterdam i Nederland - et Vedanta seminar med James Swartz hvor han pratet om Narada Bhakti Sutraene - Kjærlighetens Yoga. Du kan lese litt mer om hva Narada Bhakti Sutraene har med å gjøre her i denne bloggen. I høsten 2016 var James og hans kone Sundari Swartz en tur til Norge og Sola:

Atma Bodha av Shankaracharya var innføringsteksten, som James Swartz skulle undervise fra. Det var skikkelig stas å få han over til Norge og det gav ekstra inspirasjon til å reise til India for en måneds seminar. Det var i januar 2017. Et kort sammendrag fra seminaret kan du lese mer her: Undervisningen var delt opp i 3 deler - ESSENSEN AV VEDANTA 1) Kunnskap, karma, fri vilje, renselse, meditasjon Tekst: Bhagavad Gita - kapittel 2-6.

2) Selvet - Eksistensen/ Bevissthet Tekst: Inquiry to Existence (Panchadasi) - utvalgte vers. 3. Bliss (Lykksalighet)/ Kjærlighet/ Hengivenhet

Tekst: The Yoga of Love (Narada Bhakti Sutraene).


Kort sammendrag fra Essensen av Vedanta-undervisningen:

«Å stole på følelser er ikke god basis for et lykkelig liv. En kan ikke løse problemer alene og når en kommer til Vedanta betyr det at man trenger hjelp til å få kjennskap om hvem man er. Karma Yoga handler om passende handling og holdning til å løse emosjonelle utfordringer. Det innebærer å nøytralisere bindinger til det man liker/ misliker i livet. Du skapte ikke kropp-sinn verktøyet og resultatene i livet er ikke opp til deg, men opp til Det Totale Sinnet/ Dharma-feltet (verden er et nullsum-spill). Karma Yoga er med og forbereder en til å ta imot selvkunnskapen og at man er generelt rolig, moden og klar (sattvisk på sanskrit).


Kunnskapens Yoga har med å lytte (sravana), kontemplere/ analysere/ reflektere/ systematisere (manana) og aktualisere/ assimilere (nididhyasana). Du lever lykkelig i verden. Du er hva du ønsker: Tilfreds med å være deg selv - full, hel og komplett og har ikke behov for at noe der «ute» skal gjøre en lykkelig eller hel.


Det finnes bare «sannhet» og ikke min, din eller andre sin «sannhet». Du har tiltro (shradda) til skriftene for å løsrive/ frigjøre fra bindinger til «objekter». Løsningen er selvkunnskap, som fjerner ignoransen om hvem du er. Man har hengivenhet til sannhet og kunnskap. Å vite hvem man egentlig er, er kjærlighet til seg selv, (identifisering). En er fullstendig tilfreds (tripti) som vi er. Vi forstår og aktualiserer hvem vi er.»


Jeg har skrevet et lite reisebrev fra Vedantaseminaret med James Swartz i Tiruvannamalai, India 2017 hersånn. India er til stor inspirasjon for oss alle, som har vært der og blitt berørt av kunnskapen der på ulike måter. Her kan du se mer om hva India har betydd for meg. Du kan også les bloggen India og Hengivenhet. I januar/ februar 2018 var jeg en tur til Spania og seminaret til James Swartz handlet om dette kort fortalt: TRIGUNA VIBHAVA YOGA – De Tre Energienes Yoga

Når sinnet er renset og etablert i karma yoga, er neste skritt å undersøke og identifisere ens betingelser i lyset av selvkunnskap, det vil si gunaer. Dette betyr at du foretar deg en objektiv analyse av programmene (vasanaene) som endrer sinnet og former indvidets

«ting».


Eksistensfeltet, kausalkroppen eller makrokosmisk ignoranse (Isvara/ upersonlig skaper) er laget av tre gunaer: rajas, tamas og sattva.

Isvara før Maya (ignoranse) sin projeksjon refererer til ren bevissthet eller brahman. Maya er en kraft (shakti), som eksisterer i bevissthet for ellers ville Maya ikke være grenseløs. Maya opererer som ignoranse er også referert til Isvara, eller Gud, Skaperen, Dharmafeltet, makrokosmisk sinn eller kausalkropp. Det er laget av de tre energier eller gunaer: sattva, rajas og tamas, selv om dens natur er ren sattva. Skapelsen kommer ut av tilsynekomsten av de tre gunaene. Sattva er intelligens, kunnskap; Tamas er den tunge fortettet energi av materie; Rajas har med handling og begjær.


Gunaer eksisterer om du liker det eller ikke, om du er bevisst på dem eller ikke. Siden du er selvet, har de ingenting med deg å gjøre. De er ikke et problem om du ikke identifiserer deg med dem eller ikke har kjennskap til deres eksistens. De preger subtilkroppen (ego, sinn og intellekt) hele tiden. Frigjøring eller selvkunnskap betyr at du har assimilert kunnskapen at du er hel og fullstendig, og at personen som du tilsynelatende går rundt med ikke er noe mer enn en oppfatning i deg, bevissthet. Når du vet hvem du er, med andre ord, når ignoranse av deg selv, som bevissthet (avidya), har blitt fjernet av selvkunnskap, maya (makrokosmisk ignoranse og dens påvirkning), gjelder enda og gunaene fortsetter å prege subtilkroppen (personen), men de har blitt ikke-bundet og handleren er benektet av kunnskapen. De plager deg ikke, bevissthet, fordi du vet at du ikke er subtilkroppen, personen (handleren).


Gunaene blir kalt for makrokosmisk vasanaer og de tilhører Isvara, eller det totale sinnet, skapelsen. Helt til vi forstår gunaene, er de i førersetet så og si i våres liv. Vedanta er veldig klar på at bare direkte kunnskap vil frigjøre deg. Det er lurt å observere gunaene, fordi de er alltid i aksjon. Hver eneste tanke og følelse er drevet frem av gunaene. Se hvilke som er sattviske, hvilke som er tamasiske og hvilke som er rajasiske. Og forstå antydninger med å identifisere med hver av dens energier og tanker de skaper.


Start å se på verden rundt deg fra dette perspektivet og du vil bli forbauset hvor klart alt blir. Det er som å være ekstra klarsynt. Når du er projiserende, lidenskapelig, sint, panisk, overstimulert/ aktiv, utadvendt, redd, utilfreds, umettelig, klandrende, dominerende, sjalu, kontrollerende, ikke kan sove, er det rajas.


Når du er i fornektelse, holder på fortiden, skaper unnskyldninger på hvorfor du ikke kan være ærlig, være ubesluttsom, kan ikke stå opp fra sengen om morgenen, utslitt, klagende, treg, lat, deprimert, føler seg som et offer, følelser av at «feil» i verden er på dine skuldre, at verden er et dårlig sted uten kjærlighet, er det tamas.


Når du er fredfull, rolig, tenker klart, balansert, medfølende, ærlig, kjærlig, sikker, tar passende handling, eier alle projeksjoner, renser opp karma på en objektiv måte (spesielt av dine tanker og følelser), ubekymret, uberørt av meninger fra andre eller resultater av dine handlinger, nyter objekter for det de er (klar over alle deres iboende defekter), tilfreds, hel og fullstendig, er det sattva. Du kan lese mer om De tre energienes Yoga på denne siden.

En tur til Rhonda i Spania 2018 i Vedantaseminarukene med James Swartz. Mitt siste seminar hittil med James Swartz var igjen i Amsterdam og da i april 2019. Emnet var Mandukya Upanishad og Gaudapadas Karika, som du kan lese litt mer om her: Meningen bak årsak-virkningundervisningen – Mandukya Upanishad og Gaudapadas Karika Skapelsesundervisningen er forvirrende og ekstremt subtilt. Hovedmeningen bak årsak-virkning undervisningen (som med alle andre prakriyas – undervisininger adoptert av Upanishadene) er ikke å få deg til å tro på kausaliteten eller Skapelsen. Det er å avsløre Selvets sannhet om å være attributtfri, grenseløs, udelelig, begynnelsesløs og uendelig bevissthet; og at Skapelsen er verken virkelig eller uvirkelig, men har en avhengig virkelighet på deg, bevissthet. Derfor siden Selvet ikke gjennomgår noen endringer i det hele tatt, er karana karya prakriya (årsak-og-virking bevis)ment å utfolde faktumet at Selvet er ikke bare grenseløs, men du er ikke separat fra det. Undervisningen er et oppsett og at med en gang du har forstått årsak-og-virkning undervisningen, er det neste steget, ikke-opprinnelse undervisningen i Mandukya Karika. Mandukya Karika er det mest avanserte og subtile av alle Vedanta undervisninger, siden den forklarer hvorfor årsak-og-virkningsundervisningen er ikke den hele sannheten. Mandukya peker også på at Selvet har en underforstått betydning av ikke-Selv. Når du vet at du er Selvet, er det ingen satya (uforanderlig virkelighetsorden) og mithya (foranderlig virkelighetsorden) for deg mer; de er bare konsepter, prinsipper brukt til å undervise deg at du er Selvet og kan bli fjernet. Mithya blir satya, fordi det var satya hele veien. Du ser alt som eksistens (væren), en direkte eksistenserfaring, som din identitet, Selvet. I år 2020 og 2021, hvor Koronaen (COVID19) har snudd opp/ ned på våre arbeids- og reisevaner har jeg vært på flere zoominar (webinar på nettet) med James Swartz. Emnene har vært blant annet - Sat Darshanam, som man kan lese mer under Ramana Maharshi lengre nede i denne bloggen og Patanjali Yoga og Vedanta. James Swartz blir 80 år i 2021.

I 2023 var jeg tilbake på vanlig fysisk seminar i London, Reigate en helg. Her er et slags lite reisebrev og sammendrag fra seminaret: "London kaller. Et lite foreløpige reisebrev fra London. Det er flere år siden jeg var i utlandet og i London. Den eventyrlystne siden og globalisten i meg er veldig glad for å være her. Det regnet kolossalt mye igår slik at jeg måtte ta taxi fra hotellet til Vedanta seminar stedet i Reigate på Yogananda holistisk senter. Flott varme i folkene der og stedet. Flott gjensyn med en lærer jeg har fulgt siden 2014. Og har vært på lignende seminar i Nederland 2015 og 2019, Norge 2016, India en måned i 2017 og i Spania 2 uker i 2018. Pundet har blitt veldig transparent (gjennomsiktig ) siden sist jeg var der. Nå venter snart en 20 minutters gåtur til seminarstedet. Regnet har stoppet og det er 8 grader. Sol og 10/11 grader lørdag og søndag. Det var veldig fine dager og jeg fikk hilse på en leken ekorn på veien hjem fra seminaret. Jeg bor på rom 305. I India bodde jeg på 107. Tallet blir 8 summert begge steder. Og jeg oppdaget tallet 88 som det sto på et vindu i et hus på andre siden av veien der jeg bodde på hotell. Tallet 8 fotfølger meg.😜🤗 En fin 50 års gave er denne turen og seminaret til meg selv. " Du kan lytte mer til emner som har med karma yoga og dharma yoga, som var essensen i undervisningen i Reigate her: 00. Selvdisiplin. Lydfil 01. Kvalifikasjoner. Lydfil 1. Karma og dharma yoga - arbeide med seg selv. Lydfil 2. Karma yoga. Lydfil 3. Karma yoga og de 5 hellige handlinger - tjeneste og bidrag i hverdagen. Lydfil 4. Karma yoga gjør livet hellig. Lydfil 5. Karma yoga og dharma yoga er to sider av samme mynt. Lydfil 6. Fri vilje og opplevelsen av å være handleren. Lydfil 7. Å foreta handlingsvalg - fri vilje. Lydfil 8. Holdninger til situasjoner og handlingsresultater. Lydfil 9. Fire resultattyper. Lydfil 10. Resultater kommer fra ordenen. Lydfil 11. Er tilstedeværelsen av ordenen, som styrer resultater, basert på tro? Lydfil

SWAMI DAYANANDA (1930-2015)

Han grunnla Arsha Vidya Gurukulam og var elev hos Swami Chinamayananda i en periode. Han underviste også på engelsk og en av hans beste og mest møysommelige oversettelser fra sanskrit til engelsk er Bhagavad Gita Home Study Course som er på ca. 2000 sider fordelt på 9 solide bøker.


Chinmayananda hadde kjennskap til at moksha (frigjøring) ikke var erfaringsbasert, men hans måte å skrive på kunne misforstås - mistolkes som om det var det.


Swami Dayananda underviste Ny Vedanta inntil han ble korrigert av Swami Tarananda, som forklarte ham at Ny Vedanta ikke gjorde en skikkelig forskjell mellom erfaring og kunnskap. Den erfarende entitet (individ), erfarer alltid og vil fortsatt gjøre det helt til kroppen dør. Ingen erfaring kan ta plass uten bevissthet, men det ikke-erfarende vitne, bevissthet, erfarer aldri noe. Det er alltid vitnet av den erfarende entiteten. Alle erfaringer, slik som erfaringen stillhet, tar plass i tid og slutter. Når erfaringen slutter, er personen med all deres preging fortsatt her. Den eneste måten å forstå sinnets natur er å gjøre om bindende programmeringer/ tendenser til ikke-bindende og negere (fjerne i likningen) handleren (diskriminere objektene fra subjektet) er Vedanta. Swami Dayananda har betydd mye for både James Swartz, Neema Majmudar (som jeg vil presentere mer senere i bloggen) og andre lærere jeg har studert i Advaita Vedanta Sampradyatradisjonen. En kan lese mer i bloggen om emnet Bhagavad Gita - Essensen av Upanishadene hvor over 2000 sider lange hjemmestudiekurset hans har vært av stor betydning.
Swami Paramarthananda er en annen som har hatt stor innflytelse på det James Swartz har presentert av selvkunnskap og han har også vært student under Swami Dayananda. Det finnes flere gratiskilder av Swami Paramarthananda som du kan se mer her: 1) Aarsha Avinash 2) Yes vedanta Her kan man også sjekke ut Paramarthananda når han snakker om Essensen av Vedanta:

NEEMA MAJMUDAR - DISCOVERVEDANTA Jeg har hatt mye nytte av Neema Majmudar sin måte å undervise på. Hun var født i Bombay(nå heter det Mumbai) og har jobbet i FN i New York, Fiji og Bangok, Thailand. Hun har vært student hos Swami Dayananda, som både James Swartz og Swami Paramarthananda har vært. Siden 1999 har Neema undervist Vedanta og hatt seminarer verden over sammen med hennes mann, Surya. De er bak hjemmesiden - Wisdom of Rishis - Vedanta (yoga of objectivity) Du kan lese bloggen - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den som er inspirert av videoen som du ser fra intervjuet med Neema Majmudar og Surya T:

Neema og Surya har også kommet ut med en meget bra Vedanta bok, som heter på engelsk - LIVING THE VISION OF ONENESS - EXPLORING REALITIES AND GROWING AS AN INDIVIDUAL (Å leve i enhetsvisjonen – utforske virkelighetsordener og utvikle seg som et individ på norsk) er en bok, som er basert på Bhagavad Gita og Upanishadene. Du får kjøpt den her i både papirformat og ebokformat(kindle).

Den leverer en veiledning til endringer og transformerer oss basert på enhetsvisjonen, som gjør oss i stand til å sette pris på den tilstedeværende altgjennomtrengende Intelligensen (Det Totale Sinnet), som gjennomtrenger hvert vesen og aspektre i universet. Den demonstrerer at naturen av vår forbindelse med alt i universet på en overbevisende måte at vi kan lure på hvordan vi har mistet tilstedeværelsen av denne alt-gjennomtrengende Intelligensen tidligere. I min bok Bevissthetsvitenskap - Selvgransking av Virkelighetens Natur er jeg virkelig inspirert av hennes bok, som nevnt i kapittel 3 - Vedanta undervisning og metodikk - del 12 iforbindelse med emnet Å VÆRE EN VIS PERSON, som du kan lese mer om i sin helhet her.

RAMANA MAHARSHI (1879-1950) har også vært en inspirasjonskilde for meg. Ramanas respons er i harmoni med tradisjonell Vedanta. Ramana hadde den største respekten for kunnskapen bevart i Selvgranskingsvitenskapen. I strid med oppfatningen som er vanlig i dag, som har med irrelevans av urgammel og tidløs tradisjonell Advaita Vedanta, var han veldig skarpsindig i forbindelse med skriftene. Han skrev til og med en skrift, Upadesha Saram, som har fått en Upanishadstatus av det tradisjonelle Vedantasamfunnet, en stor ære. Denne undervisningen blir kalt for diskriminasjon mellom subjektet, seeren og det som er sett, objektene. Den etablerer forståelsen at hva du ser betyr erfaring inkludert alle mystiske erfaringer, er ikke selvet. Den som ser (vitne) erfaringene, er deg, selvet. Han sier at du vil realisere hvem du er, som betyr å forstå at du er selvet når du har separert seeren, deg fra hva du erfarer. Den som ser (vitne) erfaringene, er deg, selvet. Han sier at du vil realisere hvem du er, som betyr å forstå at du er selvet når du har separert seeren, deg fra hva du erfarer. En ting som flere beundrer med Ramana var hans vegring, motsatt av mange moderne lærere, til å fabrikkere en fantasifull personlig undervisning om emnet selvrealisering. Hans erklæringer var i harmoni med skriftene på Yoga eller Vedanta. Selv om Ramana døde halvt århundre siden var han en veldig moderne vismann, hvis du anser faktumet at den Vediske spirituelle tradisjonen er tusener av år gammel. Hvorfor vegret han seg til å gjøre det? Fordi ingen moderne undervisning behøves. Hele opplysthets-opplegget ble utarbeidet for lenge siden. Opplysthet er enkelt og greit forståelse av selvet og dens forhold til erfaring, egoerfareren og formene egoet erfarer. I et nøtteskall er det forståelsen - imens formene er avhengig av selvet og at selvet ikke er avhengig av formene. Denne frihet fra binding til erfaring blir kalt for moksha, frigjøring. Det er ikke noe du oppnår, det er noe du er. De operative ordene er og blitt fjernet. Hvilken fjerning er det? Tillater ødeleggelsen av ubevisste tendenser, vasanaer til å oppnå selvet? Eller er opplysthet fjerning av oppfatningen av at verden er separat fra selvet? I Ramanas undervisning vil du finne begge ideer. Ordet verden er egentlig en psykologisk terminologi. Det betyr ikke den fysiske verden. Den fysiske verden, i den grad den egentlig er fysisk, er selvet. Den er upersonlig. Ingen individer skapte den og ingen individer vil fjerne den. Men den verden som Ramana sier må bli fjernet er den psykologiske projeksjonen, som utgjør et individs personlige verden. Disse projeksjonene er basert på troen på at selvet er separat, utilstrekkelig eller ufullstendig. Ramanas undervisning er ikke Ramanas undervisning. Det blir kalt for vichara, gransking og går tilbake flere tusener av år siden. Meningen med gransking er kunnskap, ikke den fysiske fjerning av sinnet. Hvis han hadde undervist Yoga som et frigjøringsmiddel ville han ikke ha oppmuntret til gransking fordi Yoga er viet til samadhi-erfaring, ikke forståelse at en er selvet. Problemet er at noen tror at man må ha de samme opplevelsene som Maharshi for å bli opplyst og henger seg opp i opplevelsene, mens det var ikke det som gjorde han opplyst, men mer at han forstod og realiserte at han var selvet. Alle som har lignende opplevelser som han, realiserer eller forstår ikke hvem de egentlig er og har andre oppfatninger av hva de har opplevd.

Hvordan vet du at ditt sinn ikke tenker? Hvis sinnet er død, hvordan vet du at sinnet er død? Du er oppmerksom på fraværet av tanker. Fraværet eller tilstedeværelsen av tanker har ingenting med deg å gjøre. Du er aldri ikke tilstedeværende Spektakulære erfaringer i meditasjon er fullt mulig. Det finnes ulike stadier av samadhi og ikke-dualistiske erfaringer forekommer. Særlig personer med nær døden-opplevelser rapporterer om tilstander av grenseløs lykke, kjærlighet, tidløshet og kosmisk enhet. Slike opplevelser kan være til stor inspirasjon og viktig skritt til en dypere forståelse av ikke-dualisme. Det er fortsatt refleksjoner av Selvet og ikke Selvet i seg selv. Faren er å gjøre erfaringen til et mål istedenfor en mulighet til å lære fra erfaringen. Ramana Maharshi er et eksempel på akkurat dette. Gjennom samadhi allerede i ung alder ble han fri. Det var ikke erfaringen som frigjorde han, men forståelsen som fulgte i kjølvannet. Dette er sjeldent. De fleste kommer til frigjøring gjennom kunnskap og ikke erfaringer. Det er rom for erfaringer, men de må forstås i sin rette sammenheng. Som nevnt før så kan man la seg inspirere av ulike moderne lærere eller bli inspirert av lærere fra fortiden som ikke fulgte fullt ut Vedanta Sampradayaundervisningen. Men gjennom Vedanta Sampradayalærere vil man ikke miste noe på veien av det vedaene gir oss av kunnskap og man får også undervisning av kvalifiserte lærere som bruker tradisjonell format eller vestlig format. Problemet med mangler i læren hos såkalte ikke-dualistiske lærere eller lærere som har blitt inspirert av vedaene, er at man lett kan la egne personlige meninger styre hva som skiller mellom kunnskap og ignoranse om oss og virkeligheten i våre undersøkelser. Og de som følger Vedanta Sampradayatradisjonen lar skriftene - den upersonlige metodikken som et middel til kunnskap - for å fjerne ignoranse - styre og ikke ens meninger og synsing om hva som er riktig eller sant. Å ha tillit til læren er jo en av kvalifikasjonene. Det er noe man får finne ut og undersøke selv. En lærer kan ikke gi en elev opplysthet eller fjerne ignoranse for en person, men undervise i en metodikk som gjør at man selv kan jobbe med å undersøke virkeligheten og det en erfarer. Selvkunnskapen fjerner ignoransen etter møysommelig arbeide over tid.

Ramana Maharshi har blitt sett på som den stille vismannen av Arunachala. Han så ikke på seg selv som en vanlig vedantalærer i Sampradayatradisjonen. Han kunne ikke prate engelsk og kunne heller ikke verifisere alle som kom til han og skrev bøker o. l. Stillhet er sett på som en metafor i Vedantaundervisningen og er brukt til indirekte kunnskap: Å forberede et kvalifisert, modent og klart sinn for selvgransking. Jeg har skrevet bloggen Ramana Maharshi og emnet stillhet, som du kan lese mer om her.

Min bok Bevissthetsvitenskap - Selvgransking av Virkelighetens Natur er til salgs. Og det er essensen av undervisningene til Swami Dayananda, Swami Paramarthananda, James Swartz og andre ved Shiningworld, Neema Majmudar og Ramana Maharshi. Jeg er evig takknemlig til disse, som har vært store inspirasjonskilder for meg i å skape denne boka. Jeg har planer om å oversette sammen med en profesjonell oversetter disse bøkene etterhvert til norsk i årene som kommer - kommentarer av James Swartz: Atma Bodha - Selvkunnskapens flamme De Tre Energienes Yoga - Gunaene Kjærlighetens Yoga (kommer muligens ut i 2024-2025) Mandukya Upanishad og Gaudapadas Karika Panchadasi - Inquiry to Existence + et par Ramana Maharshi bøker kommentarer fra Edwin Faust, James Swartz og Rory Mackay iforbindelse med Bhagavad Gita.


Bhagavad Gitas Visjon – Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den - kom ut den 101121. (Du kan lese sammendrag her på denne siden.)


Av David Storøy


285 sider – kr 288,- ( bok kr 200 + porto kr 88.-) i vanlig papirformat om sendes i posten og kr 80,- i ebokformat (pdf). Vipps til mobilnr: 47078723. Email: davidvedanta@icloud.com Jeg tar også paypal, som du kan se her. Kr 200,- om hente den i Bergen. Det er bare å komme med forespørsel om man ønsker at jeg skal ha foredrag/satsang om denne boka eller lage istand kurs.


Du får smakebiter av alle 8 kapitlene i artikkelserien på medium.no om Bhagavad Gita Visjon, som du kan lese mer om her.--

David Storøy deler på sin hjemmeside Bevissthetsvitenskap.com og i boka Bevissthetsvitenskap: Selvgransking av Virkelighetens Natur (2020) sin store kjærlighet for Vedisk kunnskap og livsvisdom. Han er også veileder i Vedanta på frivillig basis i Bergen.Sluttkommentarer til i Alt er Hellig blogg - Lydfil - Buzzsprout Det kan trygt sies at alt er hellig i indisk kultur, uansett hva det er, og dette gjenspeiles når man reiser dit. Kulturen der inneholder en innebygget tro på helhet. Jeg hadde gleden av å delta i holi holi-festivalen i 2010, hvor jeg deltok i hyllest til kjærlighet og enhet blant mennesker. Jeg besøkte også flere hellige templer som symboliserer vår fullkommenhet og koblingen til alt som eksisterer i skaperverket.

I 2017 tilbrakte jeg en måned i India for å delta på et Vedanta-seminar. Denne praksisen har virkelig gitt meg frukter i form av økt tilfredshet og objektivitet i livet mitt. Jeg har blitt mer avslappet og i stand til å bruke energien min på det som er bra for meg. Det er lett å bruke energi på ting som ikke er til fordel for oss. Kontinuerlig arbeid med personlig vekst og følelsesmessig transformasjon har alltid vært sentralt i mitt voksne liv. Inspirert av min erfaring har jeg begynt å skrive bøker på norsk og vurdere å undervise mer om Vedanta. Dette er noe som utvikler seg gradvis.

Jeg har planer om å reise tilbake til India i februar 2027. Målet mitt er å arrangere mitt eget Vedanta-seminar på et sted som kan romme maks 12-15 deltakere. Mer informasjon vil bli delt senere. Interesserte kan melde seg på en liste med navn, e-post og telefonnummer for å motta mer informasjon via e-post.

https://thonsehealth.in/ er et interessant sted å vurdere. Det ligger på vestkysten av India. Hvis ikke dette stedet er mulig, vil vi utforske lignende steder i Karnataka eller Kerala-regionene. Seminaret vil vare i to uker, med undervisning seks dager i uken, to ganger om dagen (kl. 10:00-12:00 og 16:00-18:00) med innlagte pauser etter 50 minutter. Vi vil også vurdere å ha en spørsmål og svar-runde om kvelden noen ganger i uken, hvis det er interesse for det.

Emnet vil være Essensen av Vedanta - 3 deler: 1. Bhagavad Gita er en tekst som tar for seg Karma Yoga, som handler om å ha riktig handling og holdning til alle aspekter av livet. 2. Panchadasi omhandler Kunnskapens Yoga og Selvkunnskap.

3. Narada Bhakti Sutraene tar for seg Kjærlighetens Yoga og handler om å oppnå tilfredshet med alt som skjer i livet og ha et harmonisk forhold til verden.

Essensen av Vedanta vil være på norsk, og det samme undervisningsmaterialet som ble brukt under Vedanta-seminaret i 2017 vil bli brukt. Jeg vil engasjere en person til å oversette teksten. En ny hjemmeside vil bli lansert i mai 2024 for å presentere dette materialet på en mer tilgjengelig måte. bevissthetsvitenskap.com. Den vil hete Fullstendigvisdom.no.4 visninger0 kommentarer
bottom of page